Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Projekt pn. Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (ISSRRP) realizowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach Małopolskie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO).

Wartość zadania: 4 226 515,47 PLN

Wartość dofinansowania: 3 169 886,60 PLN  (75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Tytuł projektu: „Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Projekt pn. Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (ISSRRP) realizowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach Małopolskie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO).

Wartość zadania: 4 226 515,47 PLN

Wartość dofinansowania: 3 169 886,60 PLN  (75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Geneza

Opracowane w 2009 r. na zlecenie ZDW w Krakowie „Studium Lokalizacyjno-Funkcjonalno- Ruchowe rozwoju podhalańsko-tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności miasta Zakopane” jasno określiło, iż najefektywniejszym rozwiązaniem komunikacyjnym dla regionu Podhala jest rozproszenie ruchu po istniejącej sieci drogowej, co wymagało będzie stworzenia spójnego systemu informacji drogowskazowej oraz objęcia systemem ITS (inteligentne Systemy Transportowe) regionu Podhala.

Tezy sformowane w przedmiotowym studium zostały zaakceptowane i potwierdzone przez wszystkich zainteresowanych tj. władze powiatów, gmin, zarządców dróg Regionu Podhala.

Odnosząc się do wyników studium, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie opracował studium wykonalności projektu Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego i w drodze konkursu otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu.

W 2011r w ramach procedury zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę systemu i 5 lipca 2011r. podpisano umowę na jego realizację.

Zakres rzeczowy

Projekt Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego zakłada budowę systemu ITS, składającego się z sieci specjalistycznych urządzeń takich jak stacje monitorowania natężenia ruchu, stacje ostrzegania monitorujące warunki atmosferyczne oraz stan nawierzchni dróg, stacje monitoringu wizyjnego a także tablice informacji drogowej, połączonych ze sobą w centrum sterowania ruchem, pełniące także funkcje dystrybutora danych dla portalu internetowego funkcjonującemu w wielu wymiarach (internet, nawigacja GPS, radio, GSM), który służył będzie do przekazywania informacji użytkownikom dróg.

Integralną częścią systemu jest mobilne centrum nadzoru ruchu operujące bezpośrednio w terenie przekazując informacje do regionalnego centrum o sytuacji panującej na drogach.

Zakres rzeczowy projektu przewidywał objęcie kompletnym monitoringiem sieć dróg krajowych i wojewódzkich regionu podhalańskiego a także wybrane drogi powiatowe.

W okresie od lipca do grudnia 2011r. Wykonawca systemu zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wykonał następujące prace mające na celu budowę systemu ISSRRP:

 • umieścił na obszarze objętym projektem 60 autonomicznych stacji typu RTMS, którew czasie rzeczywistym prowadzą pomiar prędkości poruszania się pojazdów, klasyfikacji pojazdów oraz natężenia ruchu na odcinkach stworzonych przez stację RTMS. Stacje RTMS zasilane są z naturalnych źródeł energii – panele słoneczne oraz turbiny wiatrowe. Stacje RTMS posiadają wbudowaną kamerę, z której dostępny jest w czasie rzeczywistym podgląd na nawierzchnię dróg (obraz wideo lub sekwencje zdjęć)
 • umieścił na obszarze objętym projektem 10 stacji pogodowych analizujących warunki atmosferyczne oraz generujących ostrzeżenia dotyczące warunków pogodowych. Stacje posiadają funkcjonalność umożliwiającą pomiar temperatury powietrza, temperatury jezdni, prędkości i kierunku wiatru, przejrzystości powietrza oraz czujniki informujące o stanie nawierzchni i opadach.
 • umieścił na obszarze objętym projektem 41 stałych kamer IP – HD umożliwiających podgląd na drogi ( zdjęcia statyczne lub strumieniowa transmisja obrazu wideo), kamery posiadają promienniki podczerwieni umożliwiające prace w nocy oraz przy słabym oświetleniu.
 • umieścił na obszarze objętym projektem 3 specjalistyczne stacje monitoringu realizowane za pomocą kamer obrotowych (Poronin, Bukowina Tatrzańska, Chabówka)
  umieścił na obszarze objętym projektem 16 tablic informacji drogowej (VMS) między innymi 4 tablice w m. Zakopane, 2 tablice w m. Bukowina Tatrzańska, 2 tablice w m. Czarny Dunajec, 2 tablice w m. Jabłonka, 4 tablice w m. Nowy Targ, 1 tablice w m. Poronin, 1 tablica w m. Chabówka.
 • stworzył w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Regionalne Centrum Nadzoru Ruchu Drogowego, do którego spływają dane ze wszystkich urządzeń umieszczonych na obszarze objętym projektem.
 • stworzył Mobilne Centrum Nadzoru Ruchu w postaci samochodu terenowego wyposażonego w mobilne stacje RTMS, kamerę obrotową, stację meteorologiczną oraz specjalistyczny komputer umożliwiający pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych. Rolą Mobilnego Centrum jest prowadzenie działań bezpośrednio w terenie, jego funkcjonalność pozwala na rozwinięcie w terenie punktu dowodzenia i przejęcie sterowania systemem bezpośrednio w terenie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opisie Przedmiotu Zamówienia opracował nowatorski system informatyczny służący do zarządzania urządzeniami oraz prowadzenia wielowymiarowych analiz na podstawie danych pochodzących z urządzeń umieszczonych na obszarze objętym projektem. Należy zauważyć, iż na podstawie analizy dostępnego oprogramowania stwierdzono, iż w przypadku projektu ISSRRP koniecznym jest zbudowanie systemu informatycznego od podstaw – dedykowanego, co umożliwiło realizację założeń rozproszenia ruchu przy jednoczesnej analizie stanu dróg, po których odbywa się ruch na Podhalu.

System informatyczny został rozszerzony o następujące elementy:

 • portali informacji drogowej – www.wtatry.eu na którym dostępne są informacje pochodzące z systemu, obrazy z kamer, narzędzia służące do planowania podróży uwzględniając warunki ruchu modele Podhala 3D i 2D na których wizualizowane jest natężenie ruchu,
 • mobilna wersja portalu,
 • aplikacje GPS dla systemów Android, iOS, Windows Mobile
 • kanały RSS,
 • profil na portalu społecznościowym facebook, system został przygotowany do świadczenia bezpłatnej usługi SMS dzięki której zarejestrowani użytkownicy portalu otrzymać będą informacje o warunkach ruchu panujących na Podhalu

Cele

Celem bezpośrednim projektu jest:

Wzrost bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach Podhala oraz zmniejszenie zatłoczenia na drogach w tym regionie, poprzez wdrożenie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, pozwalającego na stałe monitorowanie natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni dróg, zarządzanie ruchem oraz na bieżące informowanie użytkowników/kierowców o warunkach panujących na drogach Podhala.

Osiągnięcie celu bezpośredniego poniesie za sobą w konsekwencji osiągnięcie celów szczegółowych:

 • zwiększenie przepustowości dróg regionu podhalańskiego
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na Podhalu
 • skrócenia czasu podróży i zużycia energii
 • poprawa jakości środowiska naturalnego
 • poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, podróżujących transportem zbiorowym
 • redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni
 • zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie
 • zwiększenie efektywności zarządzania kryzysowego
 • udostępnienie za pomocą wielu kanałów informacyjnych danych dotyczących sytuacji na drogach

Projekt został opracowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Autorem projektu, koncepcji systemu oraz sposobu realizacji projektu jest Patryk Zakrzewski – specjalista ds. inżynierii ruchu ZDW w Krakowie – kierownik projektu.

Galeria