Drukuj

Tytuł projektu: „Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski ”

Projekt pn. Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (ISSRRP) realizowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach Małopolskie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO).

Wartość zadania: 4 226 515,47 PLN

Wartość dofinansowania: 3 169 886,60 PLN  (75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)


Opracowane w 2009 r. na zlecenie ZDW w Krakowie „Studium Lokalizacyjno-Funkcjonalno- Ruchowe rozwoju podhalańsko-tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności miasta Zakopane” jasno określiło, iż najefektywniejszym rozwiązaniem komunikacyjnym dla regionu Podhala jest rozproszenie ruchu po istniejącej sieci drogowej, co wymagało będzie stworzenia spójnego systemu informacji drogowskazowej oraz objęcia systemem ITS (inteligentne Systemy Transportowe) regionu Podhala.

Tezy sformowane w przedmiotowym studium zostały zaakceptowane i potwierdzone przez wszystkich zainteresowanych tj. władze powiatów, gmin, zarządców dróg Regionu Podhala.

Odnosząc się do wyników studium, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie opracował studium wykonalności projektu Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego i w drodze konkursu otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu.

W 2011r w ramach procedury zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę systemu i 5 lipca 2011r. podpisano umowę na jego realizację.


Projekt Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego zakłada budowę systemu ITS, składającego się z sieci specjalistycznych urządzeń takich jak stacje monitorowania natężenia ruchu, stacje ostrzegania monitorujące warunki atmosferyczne oraz stan nawierzchni dróg, stacje monitoringu wizyjnego a także tablice informacji drogowej, połączonych ze sobą w centrum sterowania ruchem, pełniące także funkcje dystrybutora danych dla portalu internetowego funkcjonującemu w wielu wymiarach (internet, nawigacja GPS, radio, GSM), który służył będzie do przekazywania informacji użytkownikom dróg.

Integralną częścią systemu jest mobilne centrum nadzoru ruchu operujące bezpośrednio w terenie przekazując informacje do regionalnego centrum o sytuacji panującej na drogach.

Zakres rzeczowy projektu przewidywał objęcie kompletnym monitoringiem sieć dróg krajowych i wojewódzkich regionu podhalańskiego a także wybrane drogi powiatowe.

W okresie od lipca do grudnia 2011r. Wykonawca systemu zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wykonał następujące prace mające na celu budowę systemu ISSRRP:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opisie Przedmiotu Zamówienia opracował nowatorski system informatyczny służący do zarządzania urządzeniami oraz prowadzenia wielowymiarowych analiz na podstawie danych pochodzących z urządzeń umieszczonych na obszarze objętym projektem. Należy zauważyć, iż na podstawie analizy dostępnego oprogramowania stwierdzono, iż w przypadku projektu ISSRRP koniecznym jest zbudowanie systemu informatycznego od podstaw – dedykowanego, co umożliwiło realizację założeń rozproszenia ruchu przy jednoczesnej analizie stanu dróg, po których odbywa się ruch na Podhalu.

System informatyczny został rozszerzony o następujące elementy:


Celem bezpośrednim projektu jest:

Wzrost bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach Podhala oraz zmniejszenie zatłoczenia na drogach w tym regionie, poprzez wdrożenie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, pozwalającego na stałe monitorowanie natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni dróg, zarządzanie ruchem oraz na bieżące informowanie użytkowników/kierowców o warunkach panujących na drogach Podhala.

Osiągnięcie celu bezpośredniego poniesie za sobą w konsekwencji osiągnięcie celów szczegółowych:

Projekt został opracowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Autorem projektu, koncepcji systemu oraz sposobu realizacji projektu jest Patryk Zakrzewski – specjalista ds. inżynierii ruchu ZDW w Krakowie – kierownik projektu.