Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Obwodnica Olkusza ETAP II”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Tytuł projektu: „Obwodnica Olkusza ETAP II”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Program regionalny

,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 31.313.249,47 PLN

Wartość dofinansowania: 17.476.374,63 PLN (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1099/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica Olkusza - Etap II” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie III kwartał 2013r.;
zakończenie IV kwartał 2014r.;

Etapy przygotowania i realizacji inwestycji

2007r. - opracowano „Wstępne studium wykonalności z elementami koncepcji programowej dla zadania inwestycyjnego południowo - wschodniej obwodnicy Olkusza - połączenie drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą wojewódzką nr 783”,

14 sierpnia 2009r. - złożono wniosek o decyzję środowiskową - zapewniono możliwość zapoznania się stron z dokumentacją sprawy na każdym etapie trwania postępowania (od wszczęcia - 22.09.2009 r. do zakończenia zbierania materiałów dowodowych przez organ - 20.07.2011 r.),

trzykrotne konsultacje społeczne prowadzone przez RDOŚ:

 • 28.04 - 19.05.2010 r.,
 • 19.10 - 09.11.2010 r.,
 • 21.06. - 12.07.2011 r.
 • wnioski mieszkańców, częściowo uwzględnione przez inwestora i organ prowadzący postępowanie,

5 września 2011r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - połączenie DW nr 783 z DW nr 791”, żadna ze stron nie wniosła odwołania, decyzja stała się ostateczna,

5 grudnia 2011r. - po opracowaniu dokumentacji projektowej, złożono wniosek o decyzję ZRID,

2 lipca 2013r. -  Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - Etap II, odcinek nr 1 od km 0+000,00 do km 2+788,00 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 791 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 791 od km 1+294,13 do km 1+436,98 odcinek ref.  nr 150 w Olkuszu i gminie Olkusz - obręb Żurada”. Decyzja nr 6/13 z rygorem natychmiastowej wykonalności,

4 lipca 2013r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych, firmą DROG - BUD Sp. z o.o. wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

30 sierpnia 2013r. - rozpoczęcie budowy II etapu wschodniej obwodnicy Olkusza.

Ogólna charakterystyka projektu

Głównym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu jest niska dostępność komunikacyjna Olkusza i zła jakość powiązań komunikacyjnych w regionie. Istotnym obszarem problemowym jest niski standard techniczny i funkcjonalny większości dróg, który wynika głównie z faktu prowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego nieprzystosowanymi do tego drogami publicznymi. Niski poziom obsługi transportu wyraża się m.in. wydłużeniem czasu podróży oraz spadkiem płynności przejazdu przez obszary zabudowane i centrum miasta.

Problemy

Obecnie ruch samochodowy na terenie Olkusza odbywa się głównie DW 783 oraz DW 791. W stanie istniejącym DW nr 791 przebiega m.in. przez teren śródmieścia miasta Olkusza ulicami 29 Listopada, Kościuszki, Sienkiewicza - odcinkiem drogi krajowej nr 94 i ul. 20 Straconych. DW 791 posiada nienormatywne parametry bez realnych możliwości ich poprawy. Kręty przebieg  drogi w ciągu ul. 29 Listopada, wymuszony ukształtowaniem terenu, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto problemy związane z istniejącym stanem są następujące:

 • Nadmierny przepływ ruchu tranzytowego przez obszar miejski gminy.
 • Postępująca niedrożność regionalnych szlaków komunikacyjnych i zła jakość regionalnych powiązań komunikacyjnych.
 • Niski poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Ograniczenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Olkusz i całego regionu.
 • Pogarszanie się stanu środowiska naturalnego.

Podsumowując, można stwierdzić, że przy aktualnym stanie istniejącego układu drogowego stanowi on zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników pojazdów samochodowych, jak i dla środowiska. Modernizacja układu komunikacyjnego, poprzez budowę obwodnicy Olkusza pozwoli na zmniejszenie tych zagrożeń i zwiększenie możliwości przeniesienia rosnącego ciągle ruchu poza obszar zabudowany.

Zakres rzeczowy

Realizacja projektu zakłada budowę II etapu wschodniej obwodnicy Olkusza o długości 2,788 km wraz z infrastrukturą drogową.

W zakres prac wchodzi:

 • budowa drogi klasy głównej dwupasowej klasy G1/2
 • przebudowa lub budowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
 • przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowa zjazdów niepublicznych,
 • budowa dróg dojazdowych,
 • budowa lub przebudowa chodników,
 • budowa i przebudowa przystanków autobusowych,
 • budowa wału ziemnego pomiędzy osiedlem Tysiąclecia a obwodnicą (pełniącego rolę ekranu akustycznego),
 • budowa lub przebudowa rowów przydrożnych,
 • budowa przepustów pod obwodnicą oraz w ciągu rowów drogowych,
 • budowa przejścia podziemnego pod obwodnicą,
 • przebudowa sieci uzbrojenia terenu w tym linii wysokiego napięcia,
 • budowa zbiorników retencyjno-infiltracyjnych,
 • budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa lub budowa kanalizacji deszczowej.

Cele

Cele projektu to:

 • Przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum Olkusza na obwodnicę.
 • Skrócenie czasu przejazdu DW 783 i DW 791 oraz DK 94 w okolicach gminy Olkusz.
 • Wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
 • Usprawnienie lokalnego układu komunikacyjnego, także w zakresie ruchu pieszego.
 • Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej regionu do ponoszonych obciążeń ruchu tranzytowego.
 • Spadek kosztów transportu drogowego (zarówno osób jak i towarów).
 • Zmniejszona emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów w centrum Olkusza.
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Olkusz, w tym atrakcyjnych terenów turystycznych.
 • Wzrost dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej – bezpośrednio do Wolbromskiej Podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego oraz pośrednio do aktualnie tworzonej Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle autostrady A4.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze