Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Droga wojewódzka nr 794 zlokalizowana w północnej części województwa małopolskiego stanowi ciąg komunikacyjny o dużym znaczeniu jako połączenie aglomeracji krakowskiej z województwem śląskim. Jako trasa alternatywna do dróg krajowych nr 7 i 94 zapewnia dostępność komunikacyjną z lokalnych ośrodków administracyjnych (Wolbrom, Skała) do centralnego ośrodka metropolitarnego jakim jest stolica województwa, do drogi krajowej nr 79 oraz autostrady A4 stanowiącej element sieci transportowej TEN-T. Na terenie miasta zlokalizowana jest sieć uzupełniająca TEN-T.

Celem bezpośrednim projektu jest przyspieszenie realizacji inwestycji docelowych, planowanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego. Produktem projektu będzie dokumentacja techniczna dla przedsięwzięć drogowo-mostowych. Celem bezpośrednim planowanych do wybudowania inwestycji docelowych jest zwiększona dostępność drogowa regionu oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Wybudowane inwestycje przyczynią się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz...

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych. Terenem działania ZDW jest Województwo Małopolskie. Siedzibą ZDW jest miasto Kraków, jednakże z uwagi na specyfikę zakresu realizowanych działań ZDW posiada Jednostki terenowe. Cała struktura organizacyjna została skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić optymalny...