Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przedmiotem projektu jest stabilizacja osuwiska zlokalizowanego w miejscowości Bieśnik, przy drodze wojewódzkiej nr 975 odc. 230 w km od 0+410 do 0+476 (zgodnie z kartą osuwiskową). Droga wojewódzka nr 975 stanowi istotny szlak komunikacyjny z północy na południe zlokalizowany w środkowej Małopolsce. Droga zapewnia dogodny dojazd do dróg krajowych nr 4 i 75, a także do węzła Wierzchosławice, stanowiącego dojazd do autostrady A4. Celem bezpośrednim (głównym) projektu, zgodnie z celem 5 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020, jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu...

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego w miejscowości Laskowa Górna, przy drodze wojewódzkiej nr 965 odc. 210 w km od 4+990 do 5+090( zgodnie z kartą osuwiskową). Droga wojewódzka nr 965 stanowi istotny szlak komunikacyjny z północy na południe zlokalizowany w środkowej Małopolsce. Droga zapewnia dogodny dojazd do dróg krajowych nr 28, 4 i 79, a także do węzła Bochnia, stanowiącego dojazd do autostrady A4. Realizacja robót budowlanych będzie polegała na zabezpieczeniu osuwiska poprzez wykonanie palisady z pali żelbetowych...

Droga wojewódzka nr 973 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego Małopolski. Stanowi istotne połączenie komunikacyjne między województwami Małopolskim i Świętokrzyskim, jest szlakiem dostępowym do stref aktywności gospodarczej, ponadto krzyżuje się z autostradą A4 będącą częścią Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Wzrost natężenia ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych...