Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Planowany projekt polegający na rozbudowie DW 975 na odcinkach Sienna - Dąbrowa oraz Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem jest naturalną konsekwencją działań mających na celu poprawę stanu sieci dróg regionalnych w Małopolsce. Jedną z przyczyn planowanej realizacji projektu "Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa" jest niezadowalający stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 975. Zgodnie z przeglądem przeprowadzonym w czerwcu 2018 r. 34% nawierzchni drogi znajduje się w złym stanie technicznym. Przekłada się to na pogorszenie dostępności komunikacyjnej...

Obecny stan techniczny nawierzchni DW 966 jest niezadowalający. Uwidoczniona jest degradacja nawierzchni poprzez występowanie nierówności, spękań, ubytków kruszywa itp. Do warunków niekorzystnych zaliczyć można również brak chodników na wielu odcinkach, wąskie pobocza lub ich brak, niewydzielone zatoki pod przystanki autobusowe, brak ciągłości barier. Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną: ograniczonego dostępu do autostrady A4 (sieć TEN-T), utrudnionego dostępu do DK 75 oraz DW 965, 964 i 967, pogarszających się warunków życia...

Droga wojewódzka nr 973 jest istotnym elementem regionalnego systemu transportowego Małopolski. Stanowi ważne połączenie komunikacyjne między województwami Małopolskim i Świętokrzyskim, jest szlakiem dostępowym do stref aktywności gospodarczej i turystycznej, ponadto krzyżuje się z autostradą A4 będącą częścią Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Istniejący stan drogi wojewódzkiej nr 973 Borusowa - Tarnów, nie zapewnia komfortu podróżowania oraz stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.