Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Autostrada A-4 to najdłuższa autostrada w Polsce o długości 672,75 km prowadząca z zachodu na wschód przez południową Polskę (wzdłuż Sudetów i Karpat). Należy do III Transeuropejskiego Korytarza Transportowego (TEN-T). Odcinek zlokalizowany na terenie województwa małopolskiego o długości 151 km stanowi główny ciąg komunikacyjny regionu relacji wschód-zachód łączący Małopolskę z wojewódzkim śląskim i podkarpackim. Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu z 2015 r. średniodobowe natężenie ruchu na małopolskim odcinku (węzeł Chrzanów/Byczyna – węzeł Tarnów-Północ) wynosi ponad 36,5 tys. poj./dobę.

Droga wojewódzka nr 975 stanowi istotny szlak komunikacyjny z północy na południe, zlokalizowany w środkowej Małopolsce. Zapewnia dogodny dojazd do DK nr 94 i DK nr 75, a także do węzła Wierzchosławice, stanowiącego dojazd do autostrady A4. Działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane na terenach zidentyfikowanych zagrożeń osuwiskowych. Istniejący stan techniczny drogi na tym odcinku nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Droga wojewódzka 768 na odcinku Koszyce - Szczurowa jest najbardziej obciążona ruchem pojazdów ciężkich ze wszystkich dróg wojewódzkich w Małopolsce. Wzrastająca ilość samochodów, w połączeniu ze złym stanem technicznym dróg oraz niską funkcjonalnością układu komunikacyjnego przekłada się na radykalne obniżenie bezpieczeństwa na drogach, znaczne wydłużenie czasu przejazdu między punktami, co z kolei negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne.