Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Droga wojewódzka nr 975 stanowi istotny szlak komunikacyjny z północy na południe, zlokalizowany w środkowej Małopolsce. Zapewnia dogodny dojazd do DK nr 94 i DK nr 75, a także do węzła Wierzchosławice, stanowiącego dojazd do autostrady A4. Działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane na terenach zidentyfikowanych zagrożeń osuwiskowych. Istniejący stan techniczny drogi na tym odcinku nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Droga wojewódzka 768 na odcinku Koszyce - Szczurowa jest najbardziej obciążona ruchem pojazdów ciężkich ze wszystkich dróg wojewódzkich w Małopolsce. Wzrastająca ilość samochodów, w połączeniu ze złym stanem technicznym dróg oraz niską funkcjonalnością układu komunikacyjnego przekłada się na radykalne obniżenie bezpieczeństwa na drogach, znaczne wydłużenie czasu przejazdu między punktami, co z kolei negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne.

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą główne ośrodki metropolitarne jakimi są miasta Tarnów oraz Gorlice, umożliwiając połączenie regionu tarnowskiego ze Słowacją oraz umożliwiając dostęp do dróg krajowych nr 28 i 94, a także do autostrady A4 stanowiącej element sieci transportowej TEN-T. Średniodobowe natężenie ruchu na przedmiotowej drodze w 2015 r wynosiło ponad 4800 pojazdów na dobę. Trwająca przebudowa ciągu drogowego drogi wojewódzkiej nr 977 ma na celu poprawę dostępności...