Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą główne ośrodki metropolitarne jakimi są miasta Tarnów oraz Gorlice, umożliwiając połączenie regionu tarnowskiego ze Słowacją oraz umożliwiając dostęp do dróg krajowych nr 28 i 94, a także do autostrady A4 stanowiącej element sieci transportowej TEN-T. Średniodobowe natężenie ruchu na przedmiotowej drodze w 2015 r wynosiło ponad 4800 pojazdów na dobę. Trwająca przebudowa ciągu drogowego drogi wojewódzkiej nr 977 ma na celu poprawę dostępności...

Istniejący stan drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień - Zabrzeż, nie zapewnia komfortu podróżowania oraz stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną: ograniczonego dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S7 (sieć TEN-T), DK 28, oraz DW 969, utrudnionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w Limanowej oraz Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej, ograniczonej dostępności do stref aktywności turystycznej: Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, Kraków.

Planowany projekt polegający na rozbudowie DW 975 na odcinkach Sienna - Dąbrowa oraz Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem jest naturalną konsekwencją działań mających na celu poprawę stanu sieci dróg regionalnych w Małopolsce. Jedną z przyczyn planowanej realizacji projektu "Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa" jest niezadowalający stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 975. Zgodnie z przeglądem przeprowadzonym w czerwcu 2018 r. 34% nawierzchni drogi znajduje się w złym stanie technicznym. Przekłada się to na pogorszenie dostępności komunikacyjnej...