Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Istniejący stan drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień - Zabrzeż, nie zapewnia komfortu podróżowania oraz stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną: ograniczonego dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S7 (sieć TEN-T), DK 28, oraz DW 969, utrudnionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w Limanowej oraz Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej, ograniczonej dostępności do stref aktywności turystycznej: Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, Kraków.

Planowany projekt polegający na rozbudowie DW 975 na odcinkach Sienna - Dąbrowa oraz Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem jest naturalną konsekwencją działań mających na celu poprawę stanu sieci dróg regionalnych w Małopolsce. Jedną z przyczyn planowanej realizacji projektu "Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa" jest niezadowalający stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 975. Zgodnie z przeglądem przeprowadzonym w czerwcu 2018 r. 34% nawierzchni drogi znajduje się w złym stanie technicznym. Przekłada się to na pogorszenie dostępności komunikacyjnej...

Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa

Obecny stan techniczny nawierzchni DW 966 jest niezadowalający. Uwidoczniona jest degradacja nawierzchni poprzez występowanie nierówności, spękań, ubytków kruszywa itp. Do warunków niekorzystnych zaliczyć można również brak chodników na wielu odcinkach, wąskie pobocza lub ich brak, niewydzielone zatoki pod przystanki autobusowe, brak ciągłości barier. Stan w wariancie bezinwestycyjnym...