Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Obwodnica Miechowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny

Tytuł projektu: „Obwodnica Miechowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny

Informacje ogólne

Wartość projektu: 64 076 345,00 PLN

Wartość dofinansowania: 50 999 999,93 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 960/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Miechowa” w ramach  Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 17.04.2015 r.
zakończenie: 31.10.2018 r.

Obwodnica Miechowa - Lokalizacja

Ogólna charakterystyka projektu

Istniejące rozwiązanie komunikacyjne – przebieg drogi wojewódzkiej nr 783 w Miechowie nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Nieodpowiedni system transportowy, nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Wariant bezinwestycyjny obniża poziom i jakość życia mieszkańców Miechowa, w sposób znaczący ograniczając możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych, utrudnia mobilność użytkowników, a także ujemnie wpływa na wizerunek województwa małopolskiego. Obecnie układ komunikacyjny negatywnie oddziałuje na społeczeństwo oraz środowisko poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje, utrudnienia związane z komunikacją lokalną. W centrum miejscowości droga krajowa nr 7 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 783, co powoduje brak płynności ruchu i ograniczenie dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru. Ponadto droga nr 783 prowadzi przez Rynek w Miechowie, wzdłuż zwartej zabudowy mieszkaniowo-handlowej.

Wzrost natężenia ruchu pojazdów na rozpatrywanym obszarze prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych
i ekologicznych transportu drogowego. Duża liczba pojazdów generuje większe koszty użytkowników i środowiska, wypadków, eksploatacji, a także przewozu. Ponadto zwiększa się czas przejazdu przez tworzenie się zatorów. Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • pogarszających się warunków życia mieszkańców powiatu miechowskiego,
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego, - niskiego standardu podróżowania.

Realizacja inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Miechowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783, rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Przedsięwzięcie pozwoli na wyeliminowanie ruchu ponadlokalnego i tranzytowego poza zwartą zabudowę mieszkaniową. Inwestycja dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej pozwalającego na włączenie do systemu dróg krajowych - do istniejącej drogi krajowej nr 7 oraz projektowanej S7 będących częścią transgranicznej sieci transportowej TEN-T.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa obejścia miejscowości Miechów w ciągu DW nr 783 o długości 8+360,64 km. Początek projektowanej obwodnicy wyznacza przecięcie z DW nr 783 i drogą powiatową nr 1186K na zachód od Miechowa, koniec stanowi przecięcie z DW nr 783 w miejscowości Bukowska Wola (węzeł projektowanej drogi ekspresowej S7).

Projektowana inwestycja przecina DK nr 7 na odcinku Kraków-Warszawa, drogę powiatową nr 1182K, linię kolejową relacji Warszawa-Kraków oraz rzekę Cicha.

Podstawowe parametry projektowe:

 • Szerokość pobocza gruntowego – 2 x 1,25 m;
 • Pasy ruchu – 2 x 3,50 m;
 • Prędkość projektowa – Vp = 60 km/h;
 • Klasa techniczna drogi– G;
 • Prędkość miarodajna – Vm = 80 km/h;• Ilość jezdni – 1;
 • Szerokość jezdni – 7,00 m;
 • Obciążenie nawierzchni – 115 kN;

W ramach inwestycji zaprojektowano 4 skrzyżowania, 3 przepusty, wiadukt jednoprzęsłowy oraz most prefabrykowany o rozpiętości teoretycznej 30 m.

W ramach projektu przewidziano następujące rozwiązania infrastrukturalne zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów oraz kierowców pojazdów):

 • budowa dróg serwisowych (zbiorczych), zapewniających właścicielom nieruchomości przyległych do drogi bezpieczną dostępność komunikacyjną
 • w obrębie ww. skrzyżowań  będą wykonane chodniki o szerokości 2,00 m, przejścia dla pieszych oraz oświetlenie- oznakowanie poziome zaplanowano jako  grubowarstwowe chemoutwardzalne z punktowymi elementami odblaskowymi
 • wszystkie skrzyżowania w ciągu obwodnicy będą wybudowane jako ronda
 • budowa zatok autobusowych
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne drogowe.

Cele projektu

 1. Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność układu drogowego. Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:
  • ominięcie centrum miejscowości,
  • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta,
  • skrócenie czasu podróży,
  • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców Miechowa,
  • polepszenie warunków ruchowych na drodze wojewódzkiej nr 783 - poprawa bezpieczeństwa ruchu.
 2. Realizacja inwestycji przyczyni się do usprawnienia ruchu w obrębie m. Miechów. Zapewni ponadto poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz gminy Miechów, powiatu miechowskiego, województwa małopolskiego, zwiększając jednocześnie spójność układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń.
 3. Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu.
 4. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru.

Podsumowując realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich efektów jak:

 • poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa małopolskiego z siecią dróg krajowych,
 • zwiększenie dostępności transportowej analizowanego obszaru,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • likwidacja tzw. „wąskich gardeł” w sieci drogowej regionu,
 • wypełnienie braków w sieci dróg regionu – budowa obwodnicy spowoduje zwiększenie dobrej jakości ciągów komunikacyjnych w regionie i włączenie ich do istniejącej sieci transportowej,
 • rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego. Inwestycja przyczyni się do budowy bardziej efektywnego regionalnego systemu komunikacyjnego między głównymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi Małopolski. Planowana obwodnica usprawnieni połączenia drogowe w regionie, w miejscowości dotkniętej wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego.

Galeria

Zobacz zdjęcia lotnicze