Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 965 Zielona - Limanowa ETAP I i II”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 965 Zielona - Limanowa ETAP I i II”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny

Informacje ogólne

Wartość projektu: 43 449 126,83 PLN

Wartość dofinansowania: 36 920 522,50 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1444/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 965 Zielona - Limanowa ETAP I i II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 10.01.2017 r.
zakończenie: 31.03.2021 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka 965 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego powiatów bocheńskiego i limanowskiego. Stanowi ważne połączenie komunikacyjne dróg na osi północ – południe w Małopolsce umożliwiając dojazd m.in. do DK 79, DK 94 czy DK 28 oraz atrakcyjnych terenów turystycznych zlokalizowanych w środkowej Małopolsce, ponadto krzyżuje się z autostradą A4 będącą częścią Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Istniejący stan drogi wojewódzkiej nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Wariant bezinwestycyjny obniża poziom i jakość życia okolicznych mieszkańców, w sposób znaczący ograniczając możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych. Obecny stan układu komunikacyjnego negatywnie wpływa na społeczeństwo oraz środowisko poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • ograniczonego dostępu do autostrady A4 (sieć TEN-T), DK 28, DK 79, DK 94 oraz DW 966,
 • utrudnionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej,
 • ograniczonej dostępności do stref aktywności turystycznej: Wieliczka, Niepołomice, Bochnia, Gródek nad Dunajcem,
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania,
 • wydłużonego czasu podróży pomiędzy sąsiednimi miejscowościami.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 965 na odcinku Bochnia - Limanowa, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej. Łączna długość odcinków objętych rozbudową wynosi około 17,7 km.

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:

 • klasa techniczna: G
 • obciążenie: 115 kN/oś
 • Kategoria ruchu: KR3
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość jezdni: od 6,50 m – 7,00 m, jednak nie mniejsza niż istniejąca,
 • szerokość pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo: 3,5 m
 • ilość jezdni: 1
 • szerokość chodnika przy krawędzi jezdni: 2,0 m.

Cele projektu

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:

 • poprawy dostępu do autostrady A4 (sieć TEN-T), DK 28, DK 79, DK 94 oraz DW 966,
 • ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie,
 • usprawnionej dostępności do stref aktywności turystycznej,
 • poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • zwiększenia mobilności mieszkańców,
 • poprawy komfortu podróżowania,
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawy estetyki krajobrazu i wizerunku regionu,
 • skrócenia czasu podróży pomiędzy sąsiednimi miejscowościami,
 • poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawy warunków życia mieszkańców w pobliżu DW 965 oraz powiatu bocheńskiego i limanowskiego.

Galeria