Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Program regionalny

Tytuł projektu: „Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Program regionalny

Informacje ogólne

Wartość projektu: 1 927 999,51 PLN

Wartość dofinansowania: 1 638 799,58 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1678/17 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik” w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1. Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D przeciwdziałanie ruchom masowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 01.09.2017 r.
zakończenie: 31.10.2018 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu jest stabilizacja osuwiska zlokalizowanego w miejscowości Bieśnik, przy drodze wojewódzkiej nr 975 odc. 230 w km od 0+410 do 0+476 (zgodnie z kartą osuwiskową). Droga wojewódzka nr 975 stanowi istotny szlak komunikacyjny z północy na południe zlokalizowany w środkowej Małopolsce. Droga zapewnia dogodny dojazd do dróg krajowych nr 4 i 75, a także do węzła Wierzchosławice, stanowiącego dojazd do autostrady A4.

Problemy

Kluczowe problemy związane z istniejącym stanem są następujące:

  1. pogarszające się warunki życia mieszkańców w pobliżu DW 975 oraz osuwiska, a w dalszej kolejności mieszkańców powiatu tarnowskiego i nowosądeckiego, korzystających z drogi,
  2. zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
  3. ograniczona swoboda ruchu drogowego,

Zakres rzeczowy projektu

Realizacja robót budowlanych będzie polegała na :

  • odbudowie rowu drogowego, umocnieniu skarpy poprzez kotwy samowiercące, siatkę stalową przykrytą warstwą humusu i obsianie jej mieszanką traw,
  • rozbiórce istniejącego przepustu,
  • budowie kolektorów deszczowych,
  • budowie drenaży pod rowem,

Całkowita długość planowej inwestycji wynosi 76,34 m.

Cele projektu

Celem bezpośrednim (głównym) projektu, zgodnie z celem 5 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020, jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby.

Analizowane przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych wystąpieniem klęsk żywiołowych. W ramach projektu nastąpi ponadto wzmocnienie odporności terenów osuwiskowych w regionie na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i ich następstwa. Wykonanie zabezpieczeń konstrukcyjnych strefy osuwiska w bezpośrednim sąsiedztwie DW 975, w tym podjęcie działań mających na celu uporządkowanie warunków odwodnienia osuwiska przyczyni się do zatrzymania dalszej degradacji podłoża przez wody powierzchniowe i powstrzyma postępujące przemieszczenia osuwiskowe, które wystąpiły na terenie województwa małopolskiego w 2010 roku.

Pośrednio spowoduje to wzrost poziomu życia mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem projektu oraz wzrost społeczno – gospodarczy, a tym samym poprawę konkurencyjności i wizerunku województwa małopolskiego.

Galeria