Drukuj

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny


Wartość projektu: 33 454 900,00 PLN

Wartość dofinansowania: 28 436 665,00 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1208/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 07.10.2016 r.
zakończenie: 31.12.2019 r.


Istniejący stan drogi wojewódzkiej nr 948 Kęty – Oświęcim oraz drogi wojewódzkiej nr 949 Brzeszcze - Przeciszów, nie zapewnia komfortu podróżowania oraz stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:


Roboty budowlane objęte projektem będą realizowane w oparciu o dwa zadania:

Zadanie I obejmuje:

Zadanie II obejmuje:


Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do: