Drukuj

Tytuł projektu: Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny


Wartość projektu: 47.952.211,90 PLN

Wartość dofinansowania: 33.284.989,63 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1412/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.3 Regionalny transport kolejowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 28.02.2017 r.
zakończenie: 31.12.2021 r.


Województwo Małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Małopolska wytwarza 7,8 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie Małopolski działalność prowadzi ponad 373 tys. podmiotów gospodarczych. Region Małopolski, jest jedynym regionem w Polsce, w którym licznie występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża siarki, gipsów, cynku i ołowiu, piaskowce oraz wapienie. W Małopolsce występują dogodne warunki dla rozwoju sektora High-Tech, Motoryzacyjnego, Turystycznego i BPO przede wszystkim dzięki występującemu w województwie wysokiemu potencjałowi naukowo-badawczemu i edukacyjnemu szkolnictwa wyższego, odpowiedniemu zapleczu naukowemu, dostępności wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i siły roboczej oraz dogodnym warunkom naturalnym, przyrodniczym i klimatycznym.

Małopolska jest regionem o dobrze rozwiniętym systemie transportowym, składającym się z transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i (w niewielkim stopniu) żeglugi śródlądowej. W Małopolsce występuje bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Przez jej obszar przebiega najdłuższa w Polsce, bo licząca 672 km Autostrada A4 oraz główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej na Ukrainę – CORRIDOR III. Znajdujący się na terenie Małopolski Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice im. Jana Pawła II odprawił w 2015 r. blisko 4,2 mln pasażerów, a przepustowość dzienna jego terminala Cargo wynosi 35 ton (w pierwszym półroczu 2016 roku w Kraków Airport obsłużono już 2,3 mln pasażerów). Lotnisko oferuje połączenia do większości dużych miast w Europie Środkowej i Zachodniej - ponad 80 regularnych i czarterowych połączeń w sezonie letnim 2016 r. Z Dworca Głównego w Krakowie odjeżdżają pociągi bezpośrednio do takich miast jak Praga, Budapeszt, Berlin oraz Wiedeń. Centralnym ośrodkiem generującym rozwój województwa jest Kraków, zlokalizowany na przecięciu drogowych i kolejowych korytarzy transportowych sieci TEN-T na linii wschód-zachód (linia kolejowa E30) oraz na kierunku północ-południe (linia kolejowa nr 8). Pozycja Krakowa, jako jednego z głównych węzłów kształtującej się metropolii sieciowej, określa zasadnicze wyzwania dla systemu transportowego wewnątrz metropolii w zakresie jej powiązań z otoczeniem zarówno bliższym (regionalnym i krajowym), jak i otoczeniem międzynarodowym. Wysoką dostępność transportową w tym obszarze zapewnia skoncentrowanie wokół miasta i regionu głównych szlaków komunikacyjnych. Istotnym wyzwaniem jest jednak poprawa dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie, a w szczególności południowych, południowo-wschodnich oraz południowo-zachodnich terenów województwa oraz strefy przygranicznej. Poza Krakowem głównymi ośrodkami subregionalnymi w województwie są: Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Chrzanów, Oświęcim i Olkusz. Pełnią one funkcje ważnych ośrodków społeczno-kulturalnych i centrów gospodarczych w regionie. Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych, sprawnie i skutecznie rozprowadzających komunikację w obszarze swego oddziaływania (bazując na połączeniach z Krakowem oraz między sobą i sąsiednimi regionami) pozwoli na stworzenie warunków dla pełniejszego wykorzystania lokalnych potencjałów i zwiększenia mobilności mieszkańców.

Dostępność kolejowa wybranych miast w Małopolsce wypada bardzo słabo. Jest to wynik m.in. braku właściwej polityki transportowej państwa w obszarze kolejowym. Ta sytuacja ulegnie do 2020 nieznacznej poprawie wynikającej z dostosowania trasy Tarnów – Kraków – Trzebinia do większych prędkości. Całkowita długość linii kolejowych w województwie małopolskim wynosi 1121 km, co stanowi 5,82% ogółu długości linii kolejowych w Polsce (wskaźnik znacznie niższy niż dla dróg). Ponad 77,61 % wszystkich linii jest zelektryfikowana, a 41,75% sieci kolejowej stanowią linie dwu- i więcej torowe. Obecnie zarządca infrastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.) prowadzi prace na linii E30 i realizuje budowę łącznicy Zabłocie-Krzemionki, która istotnie poprawi użyteczność kolei na linii do Skawiny i Suchej Beskidzkiej oraz skróci czas jazdy do dalszych stacji w kierunku do Zakopanego. W ramach RPO WM 2014-2020 planuje się wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę służącą obsłudze podróżnych, w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej (m.in. parkingi Parkuj & Jedź, przystanki i dworce kolejowe). PKP PLK S.A. przygotowuje i prowadzi modernizację kolejnych odcinków linii w województwie, co pozwala poprawić komfort przejazdu, podnieść prędkość handlową i wyeliminować szkodliwy wpływ hałasu na środowisko.

Wypełniając rolę organizatora przewozów kolejowych na terenie Małopolski, samorząd województwa dotuje wykonywanie regionalnych przewozów kolejowych. Wspiera rozwój usług przewozowych wysokiej jakości, dokonując zakupu pojazdów szynowych, które są dzierżawione przez przewoźników. W ramach umowy przewozowej dofinansowuje proces remontów kapitalnych taboru posiadanego przez przewoźnika, wykorzystywanego do obsługi linii objętych umowami o świadczenie usług publicznych.

W celu usprawnienia systemu transportowego w województwie, poprzez podniesie standardu i komfortu podróżowania, Województwo Małopolskie realizuje projekt pn. Szybka Kolej Aglomeracyjna. Polega on na uruchomieniu szynowego systemu transportowego na terenie województwa z wykorzystaniem istniejącej sieci kolejowej wraz z układem przystanków. Planowany system wiąże się z wprowadzeniem nowej jakości usług poprzez zakup nowego taboru, realizację elementów infrastruktury towarzyszącej (węzły przesiadkowe, przystanki, parkingi w systemie „Parkuj i Jedź”) integrującej SKA z innymi podsystemami transportu. Podsumowując obecną sytuację transportu kolejowego w Małopolsce można stwierdzić, że w celu rozwoju tej gałęzi transportu oraz zwiększenia jej udziału w przewozach pasażerów i ładunków wymagane jest w szczególności:


Projekt jest kontynuacją projektu Małopolska Karta Aglomeracyjna, realizowanego w latach 2013-2015 w ramach MRPO 2007-2013. Zakres rzeczowy MKA cz. II zakłada objęcie systemem obszaru całego województwa (w tym włączenie do systemu parkingów P+R budowanych przez jst) oraz budowę nowych elementów systemu (w tym objęcie systemem MKA innych przewoźników - integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu zbiorowego).

Projekt przewiduje:

  1. Budowę systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej – budowa systemu składającego się z tablic informacyjnych umieszczanych na peronach kolejowych oraz dostawa urządzeń RFID/UHF przeznaczonych do montażu w pojazdach SKA oraz w miejscach lokalizacji tablic informacyjnych.
  2. Budowę systemu CICO (checkINcheckOUT) w pojazdach SKA – dostawa urządzeń do pociągów, implementacja rozwiązań do systemu informatycznego MKA. W celu realizacji powyższego konieczne jest wykonanie w pojazdach SKA infrastruktury w postaci czytników kart (przy wejściach do pojazdu). Konieczne będzie także wykonanie odpowiedniego modułu w systemie informatycznym MKA odpowiedzialnego za funkcjonowanie w/w rozwiązania.
  3. Rozbudowę sieci akceptacji nośnika fizycznego MKA – dostawa i montaż automatów na peronach SKA, wyposażenie parkingów. Realizacja zapewni całkowite pokrycie dla SKA w zakresie automatów przeznaczonych do obsługi kary MKA, ponadto zapewniona zostanie w całości obsługa użytkowników systemu MKA, którzy zakupili usługi MKA w portalu internetowym a posługują się kartą MKA – konieczność zapisu usług na nośniku MKA.
  4. Rozbudowa systemu MKA w zakresie niezbędnym do uzyskania pokrycia systemem MKA całego obszaru Województwa Małopolskiego wraz z objęciem systemem MKA przewoźników kołowych – rozbudowa systemu informatycznego, dostawa urządzeń. Zadanie obejmuje przygotowanie odpowiednich modułów dla systemu informatycznego MKA oraz dostawę urządzeń do odczytu karty MKA i aplikacji iMKA w pojazdach przewoźników.

Celem realizowanych działań będzie stworzenie rozwiązań integrujących przewoźników kolejowych z innymi przewoźnikami transportu zbiorowego (szczególnie kołowego) poprzez wprowadzenie nośnika danych umożliwiającego korzystanie z transportu zbiorowego na terenie województwa małopolskiego (w pełni zintegrowanego z istniejącymi kartami miejskimi) oraz organizacja systemu informacji pasażerskiej, wyposażenie przystanków w elektroniczne tablice informacyjne dla podróżnych, budowa systemu informatycznego, ukierunkowanego także na świadczenie w tym zakresie usług mobilnych.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności publicznego transportu zbiorowego w regionie poprzez rozbudowę zrealizowanego w ramach MRPO 2007-2013 projektu pn. Małopolskiej Karta Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem na terenie województwa małopolskiego - integrującego transport kolejowy z innymi środkami transportu zbiorowego, dostarczającego użytkownikowi końcowemu (pasażerowie) nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępności usług i taryf biletowych poprzez:

Projekt umożliwia stworzenie optymalnych warunków i rozwiązań informatyczno-infrastrukturalnych, dla znacznej grupy mieszańców obszaru objętego projektem, do podróżowania koleją w ramach ujednoliconej taryfy przewozowej, funkcjonującej również na liniach dowozowych do kolei. Rozbudowa systemu MKA jest odpowiedzią na potrzeby związane z zapewnieniem dostępności usług kolejowych w standardzie oczekiwanym przez społeczeństwo tj poprzez wprowadzenie nowoczesnych nośników usług oraz wysokiej dostępności tych usług oraz coraz szerzej oczekiwanej integracji z innym transportem zbiorowym.