Drukuj

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny


Wartość projektu: 39 053 507,76 PLN

Wartość dofinansowania: 33 195 481,60 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 251/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 28.09.2018 r.
zakończenie: 31.12.2021 r.


Droga wojewódzka nr 973 jest istotnym elementem regionalnego systemu transportowego Małopolski. Stanowi ważne połączenie komunikacyjne między województwami Małopolskim i Świętokrzyskim, jest szlakiem dostępowym do stref aktywności gospodarczej i turystycznej, ponadto krzyżuje się z autostradą A4 będącą częścią Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).
Istniejący stan drogi wojewódzkiej nr 973 Borusowa - Tarnów, nie zapewnia komfortu podróżowania oraz stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:


Projekt obejmuje rozbudowę DW 973 na odcinku Żabno – Żelichów, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej na długości około 11,3 km, przebudowę/budowę chodników, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę oświetlenia ulicznego.


Rozbudowa drogi przyczyni się do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych. Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie: