Drukuj

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny


Wartość projektu: 16 599 999,99 PLN

Wartość dofinansowania: 14 109 999,98 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 382/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 29.03.2019 r.
zakończenie: 30.03.2020 r.


Obecny stan techniczny nawierzchni DW 966 jest niezadowalający. Uwidoczniona jest degradacja nawierzchni poprzez występowanie nierówności, spękań, ubytków kruszywa itp. Do warunków niekorzystnych zaliczyć można również brak chodników na wielu odcinkach, wąskie pobocza lub ich brak, niewydzielone zatoki pod przystanki autobusowe, brak ciągłości barier.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:


Charakterystyczne parametry projektowanej drogi:


Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do: