Drukuj

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny


Wartość projektu: 45 174 872,68 PLN

Wartość dofinansowania: 38 398 641,75 PLN

Wkład własny beneficjenta: 6 776 230,93 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 312/19  Zarządu Województwa Małopolskiego  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 2017 r.
zakończenie: 26.02.2021 r.


Planowany projekt polegający na rozbudowie DW 975 na odcinkach Sienna - Dąbrowa oraz Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem jest naturalną konsekwencją działań mających na celu poprawę stanu sieci dróg regionalnych w Małopolsce. Jedną z przyczyn planowanej realizacji projektu "Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa" jest niezadowalający stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 975. Zgodnie z przeglądem przeprowadzonym w czerwcu 2018 r. 34% nawierzchni drogi znajduje się w złym stanie technicznym. Przekłada się to na pogorszenie dostępności komunikacyjnej dla wszystkich użytkowników drogi, a w szczególności dla mieszkańców gmin Gródek nad Dunajcem oraz Chełmiec. Konsekwencją złego stanu technicznego drogi jest pogorszenie się poziomu bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Zgodnie z "Oceną stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2017 r." opracowaną przez KWP w Krakowie na drodze wojewódzkiej nr 975 w 2017 r. doszło do 147 kolizji oraz 12 wypadków drogowych w których zginęły 2 osoby, a 13 zostało rannych.


Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinkach: zadanie 1 Dąbrowa - Sienna, zadanie 2 Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem, jako drogi klasy G jednojezdniowej, 2-pasowej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego, w gminach Chełmiec oraz Gródek nad Dunajcem.