Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż - Etap II”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż - Etap II”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny

Informacje ogólne

Wartość projektu: 21 400 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 18 189 999,99 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Wkład własny beneficjenta: 6 776 230,93 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 470/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż – Etap II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 12.06.2018 r.
zakończenie: 30.04.2020 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Istniejący stan drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień - Zabrzeż, nie zapewnia komfortu podróżowania oraz stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.
Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • ograniczonego dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S7 (sieć TEN-T), DK 28, oraz DW 969,
 • utrudnionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w Limanowej oraz Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
 • ograniczonej dostępności do stref aktywności turystycznej: Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, Kraków.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 968 na odcinku Lubień - Mszana Dolna, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej, budowa/przebudowa chodników, zatok autobusowych wraz z peronami, przepustów, odwodnienia drogi.

Cele projektu

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:

 • poprawy dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S7 (sieć TEN-T), DK 28 oraz DW 969- ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie,
 • usprawnionej dostępności do stref aktywności turystycznej,
 • poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • poprawy stopnia skomunikowania z województwem śląskim poprzez sieć dróg regionalnych,
 • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • zwiększenia mobilności mieszkańców,
 • poprawy komfortu podróżowania,
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawy estetyki krajobrazu i wizerunku regionu,
 • skrócenia czasu podróży pomiędzy sąsiednimi miejscowościami.

Galeria