Drukuj

Tytuł projektu: „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program regionalny


Wartość projektu: 155.429.109,00 PLN

Wartość dofinansowania: 126.879.242,12 PLN (95% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 761/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 02.10.2019 r.
zakończenie: 15.09.2023 r.


Istniejący stan infrastruktury drogowej nie jest dostosowany do natężenia ruchu i wymaga poprawy, dotyczy to w szczególności istniejącego mostu nad rzeką Dunajec w Ostrowie który stanowi bardzo ważne połączenie autostrady A4 z tarnowskimi Mościcami. W listopadzie 2019 roku obiekt mostowy w Ostrowie został zamknięty dla samochodów, rowerzystów i pieszych. Zamknięcie mostu oznacza olbrzymie utrudnienia dla kierowców, mieszkańców, przewoźników autobusowych, służb ratunkowych oraz dla zlokalizowanych na terenie Tarnowa Zakładów Azotowych. Samochody próbujące dojechać z węzła Wierzchosławice (autostrada A4) do tarnowskich zakładów azotowych muszą pokonać dodatkowy dystans ponad 20 kilometrów co generuje ogromne straty kosztów czasu i paliwa.

Istniejący stan obecnego układu komunikacyjnego jest przyczyną:


Projekt polega na utworzeniu połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie jako drogi klasy G, jednojezdniowej o 2 i 3 pasach ruchu, odcinkowo z pasami do lewoskrętu, o długości ok. 2,6 km. Planowana łącznica zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego, gminy Wierzchosławice i miasta Tarnów. Początek łącznicy stanowić będzie włączenie do istniejącego wlotu skrzyżowania typu rondo (skrzyżowania ul. Witosa z ul. Chemiczną w Tarnowie) w km ok. 2+207. Koniec łącznicy – skrzyżowanie typu rondo węzła autostrady A4 z drogą gminną nr K202517 – km łącznicy ok. 4+826 wraz z dowiązaniem drogi dojazdowej do łącznicy autostrady A4.


Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:- poprawy dostępności do autostrady A4 (sieć TEN-T),