Drukuj

Tytuł projektu: „Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo-mostowych w ramach Pomocy Technicznej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Pomoc techniczna, Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Program regionalny


Koszty całkowite projektu: 23 152 941,05 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 18 823 529,30 PLN

Koszt realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE: 15 999 999,69 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1047/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo-mostowych w ramach Pomocy Technicznej” w ramach Osi Priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 09.04.2021 r.
zakończenie: 30.06.2023 r.


Celem bezpośrednim projektu jest przyspieszenie realizacji inwestycji docelowych, planowanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego. Produktem projektu będzie dokumentacja techniczna dla przedsięwzięć drogowo-mostowych. Celem bezpośrednim planowanych do wybudowania inwestycji docelowych jest zwiększona dostępność drogowa regionu oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Wybudowane inwestycje przyczynią się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz wpłyną pozytywnie na funkcjonalność układu drogowego w Małopolsce. Dzięki realizacji inwestycji skróceniu ulegnie czas przejazdu, poprawi się komfort podróżowania i bezpieczeństwa użytkowników ruchu co wpłynie pozytywnie na mobilność mieszkańców. Zwiększona dostępność drogowa przełoży się na poprawę warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych oraz wzbogaci atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę jakości miejsc atrakcyjnych dla turystów poprzez wytworzenie właściwej dla stworzenia produktu turystycznego infrastruktury drogowej. Poprawa dostępności drogowej obszarów atrakcyjnych turystycznie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności bogatej oferty turystycznej, skierowanej do szerokiej grupy docelowej turystów polskich i zagranicznych. Zastosowane w planowanych projektach rozwiązania wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji. Poprzez wybudowanie docelowych inwestycji nastąpi poprawa stopnia skomunikowania sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz ułatwiona zostanie dostępność do sieci TEN-T, co usprawni system transportowy na terenie całej Małopolski.


W ramach przedmiotowego projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna dla następujących zadań:

I. opracowanie koncepcji wielowariantowych oraz pozyskanie decyzji środowiskowych

II. opracowanie koncepcji wielowariantowych, pozyskanie decyzji środowiskowych oraz projektów budowlanych wraz z pozyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych

III. opracowanie projektów budowlanych wraz pozyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych