Drukuj

Zakończyła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 773 Sieniczno – Wesoła.

Inwestycja ta była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Całość kosztowała ponad 30 milionów złotych w tym koszty kwalifikowane to ponad 29 milionów 300 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie ZPORR wyniosło ponad 22 miliony złotych.


Droga wojewódzka nr 773 tworzy ciąg komunikacyjny pomiędzy gminami województwa małopolskiego (powiat krakowski i olkuski) i śląskiego (powiat będziński i tyski) łącząc aglomeracje krakowską i katowicką. Jest główną osią transportową dla gmin Sułoszowa, Skała, Iwanowice, Słomniki oraz Olkusz łącząc drogi krajowe nr 7 i 94. Stanowi ponadto część obejścia aglomeracji krakowskiej od strony północnej. Przed remontem droga wojewódzka nr 773 posiadała jezdnię asfaltobetonową szerokości 6,00 m o przekroju drogowym. Sporadycznie miejscowo szerokość jezdni dochodziła do 6,20 m. Pobocza ziemne o szerokości ok. 1 m. Odwodnienie odbywało się poprzez rowy przydrożne otwarte.

Na nawierzchni drogi nr 773 występowały koleiny, spękania podłużne i miejscowe spękania siatkowe. W wielu miejscach nie funkcjonowało odwodnienie. Niska jakość drogi stanowiła źródło problemów dla wszystkich uczestników ruchu. Pojawiały się trudności w transporcie lokalnym.


Realizacja zadania obejmowała modernizację nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku 33 km w kilometrażu 0+030 – 20+350, 20+700-29+300 i 30+750 - 34+800. Z uwagi na duże zniszczenia nawierzchni i konstrukcji drogi na odcinkach o łącznej długości 8 km dokonano wzmocnienia nawierzchni poprzez wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego lub kruszywa łamanego z dodatkiem cementu, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Na pozostałych odcinkach o łącznej długości 25 km wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy pomocy warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

W miejscowości Kosmolów w związku z korektą łuku przebudowano drogę na odcinku 4+247-4+431. W miejscowości Kosmolów i Sieniczno została wykonana kanalizacja deszczowa i chodniki o łącznej długości 2,7 km. Ponadto na całym odcinku wykonanych zostało 25 sztuk peronów przystankowych. Utwardzono pobocze kruszywem, pogłębiono rowy, ułożono korytka betonowe, co zapewni prawidłowe odwodnienie drogi.

Wykonane też zostało oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawiono 3 kilometry poręczy sprężystych.

Dzięki wykonanej modernizacji uległa poprawie sieć powiązań infrastrukturalnych pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województwa oraz polepszyła się dostępność komunikacyjna terenów inwestycyjnych na terenie gmin zlokalizowanych w ciągu drogi woj. nr 773. Stworzy to możliwość do rozwoju sektora MSP. Ponadto dzięki zwiększeniu płynności ruchu skróceniu uległ czas przejazdu na odcinku Sieniczno-Wesoła, a zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych przyczyni się do poprawy istniejącego stanu powietrza w otoczeniu drogi.


Zobacz zdjęcia lotnicze