Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: DW 933 Modernizacja ul. Konopnickiej w Oświęcimiu, budowa wiaduktu pod linią kolejową.

Oświęcim to ponad 41 tys. miasto o powierzchni 30,3 km2. Sąsiaduje z trzema obszarami gospodarczymi – Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, aglomeracją krakowską i regionem podbeskidzkim z miastem Bielsko – Biała włącznie. Obszar ten zamieszkały jest przez około 5 mln mieszkańców.

Oświęcim znajduje się także w pobliżu miejscowości turystycznych: Kraków, Wieliczka, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska i Pszczyna. W niewielkiej odległości od miasta znajdują się atrakcyjne turystycznie tereny Beskidu Małego i Jury Krakowsko – Wieluńskiej.

Tytuł projektu: DW 933 Modernizacja ul. Konopnickiej w Oświęcimiu, budowa wiaduktu pod linią kolejową.

Oświęcim to ponad 41 tys. miasto o powierzchni 30,3 km2. Sąsiaduje z trzema obszarami gospodarczymi – Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, aglomeracją krakowską i regionem podbeskidzkim z miastem Bielsko – Biała włącznie. Obszar ten zamieszkały jest przez około 5 mln mieszkańców.

Oświęcim znajduje się także w pobliżu miejscowości turystycznych: Kraków, Wieliczka, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska i Pszczyna. W niewielkiej odległości od miasta znajdują się atrakcyjne turystycznie tereny Beskidu Małego i Jury Krakowsko – Wieluńskiej.

Informacje ogólne

Miasto leży na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, przebiegających w kierunkach:

 • droga krajowa nr 44 Tychy – Oświęcim – Zator – Skawina,
 • droga wojewódzka nr 933 Chrzanów – Oświęcim – Pszczyna,
 • droga wojewódzka nr 948 Oświęcim – Kęty.

Oświęcim jest miastem głównie przemysłowym, z dobrze wykształconym sektorem usług i handlu. Elementem, który zadecydował o charakterze regionu było powstanie na jego wschodnich obrzeżach zakładów chemicznych. Dobrze rozwinął się przemysł mechaniczny, elektromaszynowy, produkcji materiałów budowlanych, budownictwa przemysłowego i specjalistycznego oraz gazów technicznych. Również handel i usługi zajmują ważne miejsce w strukturze zatrudnienia. W mieście uruchomiono posterunek celny, prowadzący pełny zakres usług z tym związanych. Przewiduję się lokalizację nowych, dużych obiektów i rozbudowę ośrodków handlowych w poszczególnych dzielnicach mieszkaniowych. W trakcie przygotowania jest projekt otwarcia w Oświęcimiu Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego i Seminaryjnego. Miasto jest organizatorem szeregu imprez - działa tu siedem instytucji kulturalnych. Oświęcim jest odwiedzany każdego roku przez kilkaset tysięcy turystów z całego świata. Związane jest to przede wszystkim z obecnością Muzeum „Auschwitz – Birkenau”, a także z ruchem tranzytowym pomiędzy Śląskiem, a Beskidami oraz z ciekawymi terenami rekreacyjnymi w dolinach rzek: Wisły i Soły. Dla potrzeb turystyki miasto dysponuje szeregiem obiektów gastronomii i hoteli. Rozwój zaplecza turystycznego przewidziany jest w rejonie Państwowego Muzeum „Auschwitz – Birkenau”, a także na terenie Starego Miasta.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 933 stanowiący północny wylot z Oświęcimia, krzyżuje się z linią kolejową w jednym poziomie, w przejeździe kolejowym zabezpieczonym rogatkami.

Znaczny ruch kolejowy (ok. 31 par pociągów na dobę) powoduje chwilowe zatrzymania pojazdów, co w godzinach szczytowego spiętrzenia ruchu kołowego wywołuje ponad kilometrowe kolejki oczekujących samochodów.

Cele

Projekt zgodny jest ze Strategią Województwa Małopolskiego - cel strategiczny D2: Sprawny System Komunikacji Wewnętrznej. Cel ten realizowany jest poprzez: modernizacje dróg regionalnych i lokalnych, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto inwestycja zgodna jest ze „Strategią rozwoju miasta Oświęcim w latach 2000 – 2008”, a jako jeden z jej celów wymieniona została „Szybka realizacja niezbędnych prac modernizacyjnych w newralgicznych punktach istniejącego układu komunikacyjnego Oświęcimia”. Wizja miasta opisana w Strategii zakłada, że ma się ono stać światowym ośrodkiem pielgrzymkowym i turystycznym, a głównym celem wizyt będzie obóz zagłady, na terenach którego zlokalizowane jest Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau, oraz dziedzictwo historyczne i dorobek kulturowy miasta.

Budowa wiaduktu ma za zadanie zwiększyć przepustowość, wyeliminować niebezpieczeństwa oraz wypadki w ruchu drogowym i kolejowym związane ze skrzyżowaniem jednopoziomowym. Ponadto eliminacja postojów kolumn samochodów ciężarowych i osobowych przed przejazdem kolejowym – w terenie o bezpośredniej, bliskiej zabudowie mieszkalnej – spowoduje zmniejszenie uciążliwości transportu drogowego wynikającej z hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza spalinami.

Projekt obejmuje przebudowę ul. M. Konopnickiej, w planie i profilu podłużnym dla swobodnego skrzyżowania drogi w wykopie z torami PKP (wiadukt kolejowy) od km 73 + 845 do km 74 + 202,80 (koniec przebudowy nawierzchni) i do km 74 + 217 (przebudowa chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Zakładową)

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

 • wiadukt kolejowy o długości 14 mb – 1 szt.,
 • przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 933, na dł. 360 mb wraz z przebudową infrastruktury,
 • uszczelnienie wykopu drogowego na długości 156 mb,
 • kanalizację deszczową i drenaż odwadniający – 426 mb,
 • oczyszczalnię ścieków deszczowych i drenażowych wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym – 1 szt.,
 • oświetlenie ulicy.

Wybrano następujące rozwiązanie techniczne:

 • wiadukt o konstrukcji jednoprzęsłowej betonowej, pod linią kolejową, posadowiony na palach
 • uszczelnienie wykopu drogowego poprzez wannę szczelną ochraniającą jezdnie ulicy przed napływem wód gruntowych. Wanna będzie wykonana metodą iniekcji strumieniowej.

Przesłanką, która zadecydowała o wyborze takiego rozwiązania był fakt, iż w przypadku przeprowadzenia ul. M. Konopnickiej wiaduktem ponad linią kolejową, koniecznym byłoby wykonanie bardzo wysokich nasypów (ok. 11 m) ponad poziom sąsiedniego zabudowania terenu. Przy takim rozwiązaniu cała zabudowa jednorodzinna po obu stronach ul. M. Konopnickiej musiałaby ulec wykupieniu i rozbiórce.

Korzyści

Przewidywane korzyści to realizacja inwestycji pozwoli na zdecydowaną poprawę płynności ruchu i skrócenie czasu przejazdu poprzez wyeliminowanie całkowitego wstrzymywania ruchu kołowego występującego kilkakrotnie w ciągu dnia z powodu zamykania przejazdu kolejowego relacji Oświęcim – Kraków. Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań z linią kolejową zwiększy bezpieczeństwo kierujących pojazdami. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 umożliwi spełnienie parametrów klasy G i dostosowanie konstrukcji drogi do obciążenia 115 kN/oś, co jest niezbędne ze względu na wzmożony ruch transportu ciężkiego.

Przyczyni się również do zwiększenia ilości turystów odwiedzających Muzeum Auschwitz – Birkenau. Liczba turystów odwiedzających Muzeum w roku 2002 wynosiła: 444.414 osób, a w 2003: 474.380 osób. Prognoza zakłada znaczny wzrost liczby turystów w latach następnych - o ok. 1% rocznie w stosunku do lat 2003 i 2004.

Przeprowadzone analizy wykazały, że realizacja przedsięwzięcia wpłynie korzystnie na poprawę stanu jakości powietrza w otoczeniu inwestycji. Potencjalne ponadnormatywne oddziaływanie na stan sanitarny powietrza atmosferycznego zamknie się całkowicie w pasie 20 m od krawędzi drogi, a praktycznie zniknie już w odległości kilku metrów. Poprawa stanu jakości powietrza nastąpi także lokalnie ze względu na obniżenie niwelety drogi oraz poprawę płynności ruchu.
Z kolei proponowana budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie powierzchniowe stanowią właściwe zabezpieczenie wód przed migracją zanieczyszczeń. Wybudowanie oczyszczalni wód deszczowych i drenażowych zredukuje prognozowane zanieczyszczenia do poziomu ok. 30 % wartości dopuszczalnej dla zawiesiny ogólnej i do 17 % wartości dopuszczalnej dla substancji ropopochodnych.

Likwidacja nasypu (po którym obecnie prowadzona jest droga) i wykonanie wykopu stanowi optymalne rozwiązanie ze względu na emisję hałasu komunikacyjnego – zjawisko naturalnego ekranowania oraz pochłaniania emitowanego hałasu. Zmniejszy się poziom hałasu w porze dziennej z 63 dB do 60 dB, a w porze nocnej z 52 dB do 50 dB.

Podsumowanie

Inwestycja realizowana była w II etapach, obejmowała:

Etap I: Modernizację ul. Konopnickiej w Oświęcimiu (od ronda Niwa do ronda przy stacji
paliw BP).

Wartość zadania: 1 480 tys. zł.

Finansowanie:

 • Budżet państwa (środki OSPR): 1 200 tys. zł.
 • Budżet województwa: 280 tys. zł.

Okres realizacji zadnia: kwiecień 2005 - lipiec 2005

Zakres rzeczowy obejmował:

 • Przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 600 mb.
 • Kanalizację deszczową i drenaż odwadniający na odcinku 600 mb.
 • Budowę chodników.


Etap II: Przebudowa ul. M. Konopnickiej, na odcinku 360 mb. wraz z budową wiaduktu pod linią kolejową Oświęcim – Kraków Płaszów w planie i profilu podłużnym dla swobodnego skrzyżowania drogi w wykopie z torami PKP (wiadukt kolejowy) od km 73 + 845 do km 74 + 202,80 (na odcinku od ronda przy stacji paliw BP do skrzyżowaniu z ul. Zakładową – SIMECH)

Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Realizacja Projektu zgodna była z celami Priorytetu 1 ZPORR „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” oraz celami Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” realizowanego
w ramach Priorytetu 1:

 • poprawa powiązań infrastrukturalnych szczególnie pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województw dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku,
 • uzupełnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym,
 • ochrona środowiska i zachowanie zasobów naturalnych,
 • zredukowanie czasu podróży,
 • zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym.


Projekt wyłoniono w drodze naboru do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

Dziedzina realizowanego wsparcia to infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość projektu wyniosła 11.384.943,46 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 8.037.776,82 PLN

Dnia 15 grudnia 2005r. zakończono roboty budowlane - wykonano wszystkie roboty objęte umową z wykonawcą. Zakończono budowę wiaduktu kolejowego o długości 14 mb, zmodernizowano 360 mb nawierzchni oraz wykonano oświetlenie ulicy, dokonano uszczelnienia wykopu drogowego na długości 156 mb, wykonano 426 mb kanalizacji deszczowej z drenażem odwadniającym oraz wybudowano oczyszczalnię ścieków deszczowych z pompownią i rurociągiem tłocznym.

W trakcie realizacji inwestycji nadzór inwestorski sprawowany był przez pracownika Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz inspektorów branżowych zatrudnionych w ramach umów o dzieło.

Galeria