Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Gmina Muszyna grupuje 11 wsi związanych historycznie i gospodarczo z Muszyną, a zamieszkuje ją ok. 11,3 tys. mieszkańców. Istniejący most na potoku Muszyna w km 11 + 072 drogi wojewódzkiej nr 971 o nośności pierwotnej 15 t, był mostem półstałym o konstrukcji drewnianej na dźwigarach stalowych z pomostem drewnianym. Ze względu na jego zły stan techniczny ograniczono nośność do 8,0 t, a szerokość do 1 pasa ruchu.

Dalsza eksploatacja mostu groziła katastrofą. Zamknięcie mostu spowoduje odcięcie 2/5 części miasta Muszyna od centrum handlowo - administracyjnego. Dojazd do rynku dla mieszkańców i turystów - przebywających w prawobrzeżnej części miasta - jest możliwy poprzez jedyną drogę powiatową nr 25333 Powroźnik, Jastrzębik, Muszyna o długości ok. 15 km, a dla samochodów powyżej 8 t – objazd przez Nowy Sącz wyniósłby ok. 100 km.

Gmina Muszyna grupuje 11 wsi związanych historycznie i gospodarczo z Muszyną, a zamieszkuje ją ok. 11,3 tys. mieszkańców. Istniejący most na potoku Muszyna w km 11 + 072 drogi wojewódzkiej nr 971 o nośności pierwotnej 15 t, był mostem półstałym o konstrukcji drewnianej na dźwigarach stalowych z pomostem drewnianym. Ze względu na jego zły stan techniczny ograniczono nośność do 8,0 t, a szerokość do 1 pasa ruchu.

Dalsza eksploatacja mostu groziła katastrofą. Zamknięcie mostu spowoduje odcięcie 2/5 części miasta Muszyna od centrum handlowo - administracyjnego. Dojazd do rynku dla mieszkańców i turystów - przebywających w prawobrzeżnej części miasta - jest możliwy poprzez jedyną drogę powiatową nr 25333 Powroźnik, Jastrzębik, Muszyna o długości ok. 15 km, a dla samochodów powyżej 8 t – objazd przez Nowy Sącz wyniósłby ok. 100 km.

Informacje ogólne

Droga wojewódzka nr 971 stanowi ciąg komunikacyjny łączący miejscowości powiatu nowosądeckiego będące równocześnie ośrodkami ruchu turystycznego (Stary i Nowy Sącz, Żegiestów, Muszyna, Piwniczna, Krynica) a poprzez drogę powiatową stanowi dojazd do miejscowości Tylicz. Przez obszar Gminy Muszyna prowadzi także Szlak Architektury Drewnianej, na trasie którego znajduje się kilkanaście obiektów sakralnych w tym: Powroźnik, Złockie, Szczawnik, Andrzejówka, i Cerkiew p.w. Św. Michała Archanioła w miejscowości Dubne. Są to tereny bardzo często odwiedzane przez turystów – liczba osób przejeżdżających przez Muszynę: ok. 3.000 dziennie (poza społecznościami lokalnymi, oraz osobami korzystającymi z przejścia granicznego w Leluchowie). Droga wojewódzka nr 971 stanowi również swego rodzaju przedłużenie dróg krajowych nr 87 i 75 zmierzających w kierunku w/w przejścia granicznego w Leluchowie.
Dlatego też bardzo ważnym jest utrzymanie powyższego ciągu komunikacyjnego w jak najlepszym stanie technicznym. Ponadto droga wojewódzka nr 971 zapewnia spełnienie wymogu poprawy niezawodności sieci przejść granicznych, niezbędnej w przypadkach wyłączenia z eksploatacji któregoś z sąsiednich przejść. Na terenie Gminy zlokalizowany jest także Zespół Szkół gólnokształcących w Muszynie, gdzie uczy się ok. 1.200 dzieci i młodzieży – w tym ok. 1/3 korzysta z mostu, jak również mieszkańcy, turyści i przewoźnicy transportujący wodę mineralną i drewno.
Zwiększenie nośności mostu jest także ważne dla istniejących w Gminie rozlewni wód mineralnych („Sopel”, „Muszynianka” oraz „Galicjanka”), transportujących swoje produkty do innych obszarów województwa, kraju i na eksport.

Projekt zgodny jest ze Strategią Województwa Małopolskiego – cel strategiczny D2: Sprawny System Komunikacji Wewnętrznej. Cel ten realizowany jest poprzez modernizacje dróg regionalnych i lokalnych, a także przez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt zgodny jest też ze Strategią Rozwoju Gminy Muszyna – (pośredni cel strategiczny „A”- Rozwój gospodarczy poprzez stymulowanie rozwoju usług leczniczych i rekreacyjno – wypoczynkowych w celu zwiększenia dochodów mieszkańców, budżetu miasta i gminy, oparty na wykorzystaniu szans wynikających z położenia oraz zasobów wód mineralnych).

Zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest budowa mostu stałego. Jego konstrukcję nośną stanowi jednoprzęsłowy, dwuwspornikowy ustrój płytowo – belkowy, z betonu sprężonego o rozpiętości przęsła 36,9 m (mierząc w osi jezdni) oraz 26,0 (mierząc po prostopadłej). Wsporniki mają rozpiętość 7,0m. sprężenie ustroju nośnego zostanie wykonane za pomocą kabli typu 19 L 15,5. Ustrój nośny oparty jest na podporach za pomocą łożysk soczewkowych, po 2 łożyska na każdej podporze.

Zaprojektowano podpory ścianowe. Połączenie konstrukcji z nasypem drogowym w postaci żelbetowych ścianek oporowych. Na dojeździe do mostu od strony Krynicy zaprojektowano mur oporowy utrzymujący nasyp drogowy.

Wybór rozwiązania technicznego był uwarunkowany:

  • bezpośrednią bliskością przejazdu kolejowego, uniemożliwiającą zmianę niwelety drogi dojazdowej do mostu,
  • wielkością przepływu miarodajnego, decydującą o wymaganym świetle mostu.

Powyższe warunki zdecydowały, że wysokość konstrukcji jest ograniczona. Dodatkowym czynnikiem decydującym o wyborze konstrukcji cienkościennej sprężonej jest fakt, że most znajduje się w łuku poziomym (znajduje się w łuku drogi).

Podsumowanie

Realizacja Projektu zgodna jest z celami Priorytetu 1 ZPORR „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” oraz celami Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” realizowanego w ramach Priorytetu 1:

  • poprawa powiązań infrastrukturalnych szczególnie pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województw dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku,
  • uzupełnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym,
  • zredukowanie czasu podróży,

Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Muszyna umożliwi funkcjonowanie miasta i uzdrowisk, a także sprawniejszą obsługę wzmożonego ruchu pojazdów, usprawni komunikację kołową w jego obrębie, poprawi dojazd do przejścia granicznego w Leluchowie oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Spowoduje także skrócenie czasu przejazdu samochodów ciężarowych pow. 8,0 t z centrum Muszyny do Żegiestowa o ok. 2 godziny.

Z uwagi na tendencję spadkową w turystyce w roku 2002 w stosunku do 2001 r. realizacja projektu (przebudowa mostu do klasy A - nośność 50 t) przyczyni się do zahamowania spadku liczby turystów odwiedzających Muszynę oraz przyczyni się do wzrostu natężenia ruchu drogowego łącznie o ok. 14 % w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji. Wpłynie również na utrzymanie zatrudnienia w przemyśle, usługach rynkowych i nierynkowych w Gminie Muszyna na poziomie roku 2002 (33 obiekty o łącznej ilości 2.860 miejsc noclegowych). Również liczba turystów korzystających z noclegów na terenie miasta i gminy Muszyna zostanie utrzymana na poziomie roku 2003. Ośrodki wypoczynkowe funkcjonują zarówno w okresie letnim, jak też w zimowym z uwagi na dobrze rozwiniętą bazę narciarską: (ośrodki Jaworzyna Krynicka, Wierchomla, Kosarzyska) znajdujące się w sąsiednich Gminach, a także poprzez ciągłe podnoszenie standardu obiektów usługowych.

Wartość kontraktu: 4.932.608 zł

Fundusze ZPORR: 3.585.984 zł

Budżet województwa: 1.346.624 zł

Galeria