Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zakończyła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska - Wojnicz.

Inwestycja ta była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace kosztowały prawie 10 milionów złotych, z czego dofinansowanie, ZPORR wyniosło niecałe 7 milionów złotych

Droga wojewódzka nr 975 stanowi ciąg komunikacyjny łączący gminy położone we wschodniej części województwa małopolskiego z ośrodkami centralnymi jak Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Nowy Sącz. Stanowi ona połączenie z siecią dróg krajowych nr 4 (stanowiącej odcinek trasy międzynarodowej E40), nr 73 i nr 75.

Na terenie gmin, przez które przebiega droga wojewódzka mieszka ponad 86 tysięcy osób. Są tu obszary rolnicze oraz tereny o walorach turystycznych.

Zakończyła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska - Wojnicz.

Inwestycja ta była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace kosztowały prawie 10 milionów złotych, z czego dofinansowanie, ZPORR wyniosło niecałe 7 milionów złotych

Droga wojewódzka nr 975 stanowi ciąg komunikacyjny łączący gminy położone we wschodniej części województwa małopolskiego z ośrodkami centralnymi jak Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Nowy Sącz. Stanowi ona połączenie z siecią dróg krajowych nr 4 (stanowiącej odcinek trasy międzynarodowej E40), nr 73 i nr 75.

Na terenie gmin, przez które przebiega droga wojewódzka mieszka ponad 86 tysięcy osób. Są tu obszary rolnicze oraz tereny o walorach turystycznych.

Informacje ogólne

Potrzeba realizacji projektu to wynik:

  • złego stanu technicznego przedmiotowej drogi,
  • konieczności dostosowania parametrów drogi do wymogów dróg wojewódzkich,
  • potrzeby stworzenia korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego na terenach gmin, po których biegnie przedmiotowa droga,
  • potrzeby usprawnienia ruchu pojazdów samochodowych,
  • konieczności dostosowania parametrów drogi do ruchu, jaki obsługuje,
  • potrzeby odwrócenia procesu jej degradacji,
  • chęci poprawy połączeń w ruchu krajowym i międzynarodowym,
  • konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Opis stanu

Opis stanu drogi przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych:

Droga posiadała jezdnię o szerokości 5,6-7,5 m (na łukach szerokość od 6,0 do 8,9 m), pobocza ziemne o szer. Od 50 centymetrów do 2 metrów.

Na nawierzchni drogi występowały liczne spękania i koleiny, w wielu miejscach tworzyły się przełomy i zagłębienia. Poziom nośności był poniżej normy. Nie funkcjonował system odwodnienia drogi, rowy odwadniające były zamulone, zarośnięte i wymagały odtworzenia. Część przepustów była zamulona, wiele nie posiadało murów czołowych. Istniejące zatoki autobusowe posiadały zniszczone krawężniki oraz perony.

Utrudniona dostępność komunikacyjna spowodowana była złym stanem technicznym drogi, co stwarzało szereg zagrożeń dla wszystkich jej użytkowników. Czas przejazdu ulegał wydłużeniu, utrudniony był transport lokalny. Występowały problemy organizacyjne z transportem drogowym, organizacją dowozów dzieci do szkół. Lokalne przedsiębiorstwa, w tym gospodarstwa rolne ponosiły nadmierne koszty dowozu i odwozu surowców oraz produktów, co prowadziło do spadku konkurencyjności. Klienci lokalnej infrastruktury przydrożnej przechodzili na konkurencyjne trasy, a negatywny odbiór estetyki zniszczonej drogi może zniechęcić klientów agroturystyki. Lokalni mieszkańcy mieli problemy z dojazdem do pracy i do pól, występowały kłopoty z punktualnością transportu zbiorowego, utrudnione było korzystanie z pierwszej pomocy lekarskiej.

Cele

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 975 jako jednej z głównych osi komunikacyjnych we wschodniej Małopolsce przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej gmin zlokalizowanych w ciągu przedmiotowej drogi. Ułatwiony dostęp oraz wzrost atrakcyjności obszarów przeznaczonych pod rozwój działalności gospodarczej (Wojnicki Zielony Park Przemysłowy) oraz terenów korzystnych do rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej pozwoli na uzyskanie zrównoważonych warunków rozwoju społeczno - gospodarczego gmin.

Dla już działających na terenie gmin przedsiębiorstw lokalnych realizacja Projektu oznacza zmniejszenie kosztów. Potencjalny napływ inwestorów oraz turystów sprzyjać będzie zachowaniu istniejących miejsc pracy i ewentualnemu powstaniu nowych w przyszłości. Poprawie ulegnie dostęp mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej zlokalizowanej w ośrodkach centralnych w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej i Nowym Sączu. Droga wojewódzka nr 975 po zakończeniu Projektu stanowić będzie znaczące uzupełnienie istniejącej na terenie wschodniej Małopolski sieci dróg krajowych złożonej z dróg nr 4, nr 73 i nr 75. Wzrośnie znaczenie drogi jako ciągu komunikacyjnego stanowiącego dojazd do korytarza transeuropejskiego TINA III. Poprawie ulegnie również połączenie z drogami prowadzącymi ruch w kierunku Słowacji, do przejść granicznych w okolicach Piwnicznej i Muszyny.

Realizacja inwestycji i uzyskane w jej wyniku polepszenie stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 975 przełoży się na skrócenie czasu podróży o około 25 minut dzięki możliwości wzrostu średniej prędkości przejazdu o około 15 km/h. Średni czas przejazdu pomiędzy Dąbrową Tarnowską a Dąbrową wyniesie około 80 minut.

W wyniku modernizacji drogi nr 975, w szczególności dzięki wymianie nawierzchni, budowie chodników oraz przebudowie skrzyżowań poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszy się liczba wypadków. W ramach projektu zrealizowano odnowę nawierzchni na odcinkach Fiuk – Dąbrowa, Radłów – Łętkowice, Radłów – Łętowice – Wojnicz o łącznej długości 7,04 km. Na w/w odcinkach drogi wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego i ścieralną z SMA (Specjalna Mieszanka Asfaltowa), pobocza ziemne uzupełniono kruszywem kamiennym i zastabilizowano mechanicznie, wyplantowano skarpy, wykonano wjazdy do posesji w granicach pasa drogowego, przepusty pod zjazdami, udrożniono system odprowadzenia wód deszczowych z jezdni, tzn. odmulono i oczyszczono przepusty, wykonano brakujące i wyremontowano zniszczone ścianki czołowe przepustów, oczyszczono i odtworzono rowy przydrożne. Odtworzono istniejące zatoki autobusowe, wyremontowano perony zatok, ustawiono bariery ochronne. Odtworzono oznakowanie poziome i pionowe wg projektu stałej organizacji ruchu. Na skrzyżowaniu w Żabnie dobudowano dodatkowy pas ruchu, zmieniono organizację ruchu, wybudowano sygnalizację świetlną przystosowaną do bieżących acyklicznych potrzeb ruchu drogowego. Skrzyżowanie typu „T” dróg wojewódzkich nr 975 i 973 w Żabnie zostało przebudowane na skrzyżowanie typu rondo o średnicy 40,0 m. Na włączeniu drogi dochodzącej do ronda wykonano trójkątne wyspy rozdzielające.

Podsumowanie

Wykonano modernizację chodników w Żabnie na długości 4,3 km oraz wybudowano chodnik na odcinku – Radłów – Niwka i w m. Morzychna o łącznej długości 4,02 km

Wykonano roboty dodatkowe, a niezbędne do prawidłowego zakończenia robót podstawowych. Roboty te związane były ze zwiększeniem grubości podbudowy na wjazdach do projektowanych rzędnych, uzupełnieniem nasypu zabezpieczającego za obrzeżem.

Wykonano też prace związane z obustronnym odwodnieniem rejonu skrzyżowania w Żabnie o łącznej długości 30m, oporęczowaniem skrzyżowania, na którym wybudowano sygnalizację świetlną oraz wykonano dodatko 20 mb chodnika.

Galeria