Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Projekt „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Moszczenica, Etap I” zrealizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 28,1 mln zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych i wynosi ponad 21 mln zł.

Projekt „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Moszczenica, Etap I” zrealizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 28,1 mln zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych i wynosi ponad 21 mln zł.

Informacje ogólne

Całość robót uznano za ukończone na dzień 30.11.2007 r. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 14.12.2007 roku.

Realizując zadanie osiągnięto następujące produkty:

  • Długość zmodernizowanej drogi: 36 km
  • Długość wybudowanych chodników: 1,96 km
  • Liczba wybudowanych skrzyżowań: 1 szt.
  • Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli: 1 szt.

Łącznie Projekt wykonany został w 100% w czasie określonym w umowie z wykonawcą.

Zarządzający Kontraktem pełnił swą funkcję zgodnie z umową.

Rzeczywiste wydatki Projektu wyniosły 28.099.939,41 PLN.

Cele

Celem bezpośrednim niniejszego Projektu jest poprawa stanu technicznego skrzyżowań oraz dróg, dzięki czemu poprawią się warunki bezpieczeństwa ruchu zarówno pojazdów, rowerzystów jak i pieszych.

Zrealizowany Projekt umożliwi również realizację polityki władz województwa polegającej na zwiększeniu spójności systemu transportowego, poprawy przejezdności, płynności ruchu, a tym samym poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Przyczyni się to również do zwiększenia atrakcyjności miast województwa małopolskiego jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Przez cały czas trwania projektu wykonywano zdjęcia z przebiegu prac a pod koniec inwestycji wykonano zdjęcia lotnicze modernizowanej drogi. Znajdujące się na placu budowy tablice informacyjne zostały zastąpione tablicami pamiątkowymi w odpowiedniej skali opisujące projekt, z wyeksponowanym logo Unii Europejskiej, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz województwa Małopolskiego (wraz z informacją „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Moszczenica, Etap I została zrealizowana w latach 2006 – 2007 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz województwo Małopolskie”).
Dnia 14 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi w m. Poręba Radlna oraz w m. Moszczenica w związku zakończeniem prac modernizacyjnych na drodze nr 977.

W uroczystości wzięli udział Pan Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele władz lokalnych. W czasie trwania uroczystości została zorganizowana konferencja prasowa. W gminach przez które przebiega zmodernizowana droga odbyły się wystawy zdjęć obrazujące przebieg prac związanych z przedmiotowym projektem.

Galeria