Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Tytuł projektu: Przebudowa wiaduktu kolejowego w m. Staniątki w ciągu drogi woj. nr 964

Projekt nr Z/2.12/I/1.1.1/06/09

Tytuł projektu: Przebudowa wiaduktu kolejowego w m. Staniątki w ciągu drogi woj. nr 964

Projekt nr Z/2.12/I/1.1.1/06/09

Informacje ogólne

Projekt „Przebudowa wiaduktu kolejowego w m. Staniątki w ciągu drogi woj. nr 964” został współfinansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 13.036.478,00 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6.871.507,88 PLN

Roboty budowlane były realizowane w okresie 09.12.2005 r. – 28.02.2007 r.

Zakres rzeczowy

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące produkty:

  • Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli: 1 szt.
  • Długość zmodernizowanej drogi: 0,43 km
  • Długość wybudowanych chodników: 0,29 km
  • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 0,39 km

Cele

Realizacja projektu przyczyniła się do:

  • poprawy dostępności do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej,
  • poprawy dostępności gminy i miasta Niepołomice do dróg wyższej kategorii o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym,
  • poprawy połączenia głównych ośrodków miejskich,
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zmniejszenia szkodliwego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne,
  • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnych terenów gospodarczych.