Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 27 366 360,00 PLN

Wartość dofinansowania: 23 151 707,77 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 841/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 31.10.2016r.
zakończenie: 29.05.2020r.

Ogólna charakterystyka projektu

Planując inwestycję polegającą na rozbudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 969, Beneficjent stosował się do obowiązujących założeń rozwoju sieci drogowej w regionie i dążył do zminimalizowania najważniejszych problemów drogowych w województwie małopolskim. Zasadność realizacji inwestycji jest podyktowana niedostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnego oraz prognozowanego natężenia ruchu pojazdów i niezapewnieniem bezpiecznych warunków korzystania z drogi przez jej użytkowników.

Rozbudowana droga zapewni wygodny dostęp do dróg krajowych nr 49 oraz 87, a następnie przez sieć istniejących dróg krajowych do autostrady A4. Pozwoli to na poprawę dostępności do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, w której skład wchodzi autostrada A-4. przebudowana droga znacznie poprawi dostępność komunikacyjną nie tylko mieszkańców terenów zlokalizowanych w ciągu DW 969, ale też wszystkich, którzy w celach gospodarczych i turystycznych korzystają z małopolskich dróg.

W celu minimalizowania problemów regionu w zakresie zwiększenia dostępności komunikacyjnej i udrożnieniu istniejącego układu komunikacyjnego, niezbędną inwestycją wydaje się rozbudowa DW 969, której celem będzie przyczynienie się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych. Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność układu drogowego. Poprawią się warunki ruchowe, gdyż wybudowana droga zapewnieni standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/ oś, zwiększy się płynność ruchu oraz prędkość podróży. Ponadto dąży do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych.

Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

 • skrócenie czasu podróży,
 • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców terenów w otoczeniu DW 969,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
 • polepszenie warunków ruchowych na drodze wojewódzkiej nr 969,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja usprawni ruch pojazdów, ułatwi tranzyt samochodowy i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, poprawi się również komfort jazdy podróżujących. Rozbudowa drogi podniesie się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koniecznym jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z nowej drogi w szczególności dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy (budowa chodnika, ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych, umożliwienie korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym – budowa obniżonych krawężników oraz zjazdów do posesji), nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi 969 – zwiększy się płynność ruchu, przy jednoczesnej redukcji jego uciążliwości. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu – uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki i jakość życia mieszkańców analizowanego obszaru. Realizacja inwestycji zapewni ponadto poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz miasta, powiatu, województwa małopolskiego, zwiększając jednocześnie spójność układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń. Planowane działania są zatem adekwatne w stosunku do oczekiwań grup docelowych projektu. Mając na uwadze poprawę warunków życia mieszkańców, a także usprawnienie układu komunikacyjnego, Beneficjent podjął decyzję o realizacji inwestycji. Projekt przyczyni się ponadto do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów inwestycyjnych ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych układów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich efektów jak:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego.

Zakres rzeczowy projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 969, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej i przebudowa/budowa chodników, przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi, wzmocnienie skarp nasypów drogowych, przebudowa przepustów oraz oczyszczenie (odmulenie) pozostałych przepustów, budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa 7 obiektów inżynierskich na ciekach krzyżujących się z DW 969. Łączna długość odcinków, w tym przebudowa skrzyżowań, objętych rozbudową wynosi około 13,86 km.

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:

 • klasa techniczna : G
 • prędkość projektowa 50 km/h (dla terenu zabudowanego oraz na odcinku 070 w km 2+760 – 4+500 i w km 6+300 – 8+100); 60 km/h (dla terenu niezabudowanego)
 • obciążenie : 115 kN / oś
 • warstwa ścieralna
 • mieszanka BBTM
 • kategoria ruchu: KR 4
 • szerokość pasa ruchu : 3,50 m
 • szerokość jezdni : 7,00 m
 • szerokość chodnika 2,0m
 • ilość jezdni : 1
 • obustronne pobocza szerokości 1,25 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
 • odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników

Parametry obiektów inżynieryjnych:

 • klasy obciążeń „A”,
 • szerokość jezdni: 7,0 – 10,5 m;
 • szerokość użytkowa chodnika : 1,2 – 2,0 m
 • nawierzchnia na obiekcie powinna być dwuwarstwowa, jednorodna materiałowo na całej szerokości jezdni: warstwa ścieralna – z mieszanki SMA grubości 5,0cm, warstwa wiążąca z MA o grubości 4,0 cm

Cele projektu

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.
Przebudowana droga o długości 13,86 km będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji do środowiska zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawi komfort akustyczny w terenie zabudowanym. Korzyści wynikają również ze skrócenia czasu podróży. Inwestycja rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie (w tym do sieci dróg krajowych nr 49 i 87) oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

II. Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności.
Dzięki realizacji projektu zapewniona zostanie lepsza komunikacja w regionie. Usprawnieniu ulegnie dojazd do stref aktywności gospodarczej na terenie gmin N. Targ, Czorsztyn, N. Sącz oraz do obszarów o ogromnej atrakcyjności turystycznej. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców regionu, zapewni ułatwienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą na analizowanym obszarze, a także pozwoli na ułatwienia w regionalnym ruchu tranzytowym i turystycznym. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego oraz bezpieczeństwo ruchu.

III. Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.
Droga wojewódzka nr 969 ma znaczenie ponadregionalne. To trasa o długości 67 km łącząca ważne ośrodki regionalne jakimi są miejscowości Nowy Targ, Stary Sącz i Nowy Sącz. Jest jedynym ciągiem drogowym gwarantującym mobilność mieszkańców regionu. Zapewnia dostępność komunikacyjną do sieci dróg krajowych nr 49 i 87. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy powiązań z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych. Trasa ma duże znaczenie w układzie komunikacyjnym województwa. Realizacja przedsięwzięcia zapewni korzystne połączenie z regionalną siecią drogową, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną województwa oraz zapewniając jego rozwój.

IV. Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu.
Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej. Stan dróg i dostępność komunikacyjna stanowią jedno z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu przez potencjalnych inwestorów decyzji o inwestowaniu środków na danym terenie. Sukcesywna poprawa jakości dróg przyczynia się do wzrostu gospodarczego całego regionu. Budowa drogi pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, na którym jest zlokalizowana. Po zrealizowaniu projektu sytuacja ekonomiczna Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, jako podmiotu realizującego projekt, ulegnie poprawie ze względu na zmniejszenie wielkości środków finansowych, bądź ich znaczne ograniczenie, przeznaczanych do tej pory na remonty oraz bieżące utrzymanie tego odcinka drogi. Pozwoli to na powstanie wymiernych oszczędności w budżecie, co przekłada się na wzrost ekonomiczny mieszkańców regionu jak i Województwa Małopolskiego. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR wykazała opłacalność realizacji inwestycji.

Galeria

Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 19 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 20 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - zdjęcie w galerii nr 21