Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 45 174 872,68 PLN

Wartość dofinansowania: 38 398 641,75 PLN

Wkład własny beneficjenta: 6 776 230,93 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 312/19  Zarządu Województwa Małopolskiego  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 2017r.
zakończenie: 26.02.2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Planowany projekt polegający na rozbudowie DW 975 na odcinkach Sienna – Dąbrowa oraz Bartkowa Posadowa – Gródek nad Dunajcem jest naturalną konsekwencją działań mających na celu poprawę stanu sieci dróg regionalnych w Małopolsce. Jedną z przyczyn planowanej realizacji projektu „Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa” jest niezadowalający stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 975. Zgodnie z przeglądem przeprowadzonym w czerwcu 2018 r. 34% nawierzchni drogi znajduje się w złym stanie technicznym. Przekłada się to na pogorszenie dostępności komunikacyjnej dla wszystkich użytkowników drogi, a w szczególności dla mieszkańców gmin Gródek nad Dunajcem oraz Chełmiec. Konsekwencją złego stanu technicznego drogi jest pogorszenie się poziomu bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Zgodnie z „Oceną stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2017 r.” opracowaną przez KWP w Krakowie na drodze wojewódzkiej nr 975 w 2017 r. doszło do 147 kolizji oraz 12 wypadków drogowych w których zginęły 2 osoby, a 13 zostało rannych.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinkach: zadanie 1 Dąbrowa – Sienna, zadanie 2 Bartkowa Posadowa – Gródek nad Dunajcem, jako drogi klasy G jednojezdniowej, 2-pasowej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego, w gminach Chełmiec oraz Gródek nad Dunajcem.

Cele projektu

 • poprawy dostępu do systemu dróg krajowych nr 73, 75 i 94 a także do autostrady A4 (sieć TEN-T),
 • lepszego stopnia skomunikowania między regionalnymi ośrodkami wzrostu: Tarnów – Nowy Sącz,
 • ułatwionego dostępu do miast pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do stref aktywności gospodarczej (Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Wojnicz, Zakliczyn, Chełmiec, Bobowa ) oraz obszarów o dużej atrakcyjności turystycznej (Jezioro Rożnowskie, Jezioro Czchowskie),
 • poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego w Subregionie Tarnowskim i Sądeckim,
 • skrócenia czasu przejazdu oraz zwiększenia komfortu podróżowania,
 • poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz bezpieczeństwa pieszych,
 • poprawy warunków życia mieszkańców w pobliżu DW 975,
 • zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenia emisji hałasu i wibracji,
 • poprawy estetyki krajobrazu oraz wizerunku regionu.

Galeria

Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 19 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 20 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa - zdjęcie w galerii nr 21