Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Velo MałopolskaTytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec – odc. 1 cz.1 Zakopane - Sromowce Niżne”

Velo MałopolskaTytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec – odc. 1 cz.1 Zakopane - Sromowce Niżne”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 12 651 830,00 PLN

Wartość dofinansowania: 9 488 872,47 PLN

Umowa o dofinansowanie: w trakcie oceny.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - sierpień 2017 r.
zakończenie - grudzień 2018 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest fragment o długości około 54 km (w tym ok. 50,8 km utworzonych szlaków turystycznych i ok. 3,2 km odnowionych szlaków trasy rowerowej) od m. Zakopane do m. Sromowce Niżne. Długość ta nie zawiera odcinków (łącznie ok. 12 km), które dostały dofinasowanie w ramach EFRR dla gmin: Nowy Targ oraz Łapsze Niżne. Poprzez partnerstwo z danymi gminami zostaje zapewniona ciągłość całego budowanego fragmentu VeloDunajec. Trasa poprzez swój przebieg umożliwi użytkownikom poznanie atrakcji turystycznych poszczególnych regionów np.:

Atrakcje przyrodnicze:

 • Jezioro Czorsztyńskie i Sromowieckie;
 • Pieniński i Tatrzański Park Narodowy;
 • Bór na Czerwonem;
 • spływ Dunajcem;
 • Wąwóz Szopczański i Przełęcz Szopka w Sromowcach Niżnych.

Obiekty zabytkowe:

 • zamek w Niedzicy i Czorsztynie;
 • ruiny zamku w Szaflarach;
 • Muzeum w Czerwonym Klasztorze;
 • wille Oksza, Koliba i Atma, Krupówki, Muzeum Tatrzanskie, Cmenatrz na Pęksowym Brzyzku, Kaplica w Jaszczurówce w Zakopanem;
 • kościół św. Anny i św. Michała Archanioła w Nowym Targu;
 • Izba Regionalna i Zamczysko w Sromowcach Wyżnych, kościół św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych.

Inne atrakcje:

 • punkty widokowe na Tarty, Gorce i Pieniny;
 • termy: Gorący Potok i Szaflary;
 • Teatr Witakcego, Wielka Krokiew, Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem;
 • Chabowka Rolling-Stock Heritage Park Skansen.

Na trasie umiejscowiono 5 MOR-ów. Budowa odcinka przedmiotowej trasy wraz z dalszym przebiegiem VD tworzyć będzie spójną sieć z innymi głównymi trasami rowerowymi (EuroVelo 11 i EuroVelo 4) przebiegającymi przez całe Województwo, łącząc jego ośrodki miejskie oraz ze ścieżkami lokalnymi udostępniając je szerszej rzeszy turystów. Stanowi ona ciągłość z odcinkami realizowanymi w ramach programu EWT przebiegającymi zarówno po stronie słowackiej jaki i polskiej, aby w dalszym ciągu kontynuować przebieg już wybudowanymi odcinkami VeloDunajec w Województwie Małopolskim. 

Zakres rzeczowy projektu

Trasa rowerowa VeloDunajec to trasa z grupy 8 głównych tras Małopolski wchodzących w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych Województwa Małopolskiego. Przebiega po najbardziej atrakcyjnych terenach doliny Dunajca. Długość całej trasy to ok. 148 km, natomiast przedmiotowy projekt obejmuje odcinek Zakopane – Sromowce Niżne o długości około 54 km zlokalizowany w południowej Małopolsce. Szerokość trasy rowerowej wynosi od 2 do 4 metrów. Szlak VeloDunajec przygotowany jest głównie z myślą o turystach długodystansowych, umożliwiając komunikację pomiędzy większymi ośrodkami turystycznymi w regionie. Poprzez swoją lokalizację umożliwi on użytkownikom poznanie atrakcji poszczególnych regionów przez które VeloDunajec prowadzi. Trasa pomimo swojej krętości zapewnia porównywalne z innymi ciągami komunikacyjnymi długości a jej minimalne pochylenia (do 6%) sprawiają, że jazda rowerem stanie się dużą przyjemnością dla zwykłych rowerzystów, a także rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Cały obszar inwestycji to atrakcyjne miejsce dla turystyki weekendowej jak i sezonowej m.in.: punkty widokowe na Tatry, Gorce, dojazd do Jeziora Czorsztyńskiego i Pienińskiego Parku Narodowego, zamek w Niedzicy i Czorsztynie oraz spływ Dunajcem. Odcinek od Zakopanego do m. Sromowce Niżne przechodzić będzie przez 2 powiaty. Wzdłuż trasy zlokalizowane zostaną Miejsca Obsługi Rowerzystów, a oznakowanie trasy wykonane zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla dróg rowerowych zaprojektowano wykonanie nawierzchni asfaltowych. Projektowane nawierzchnie posadowione zostaną na podłożu G1: odpornym na działanie mrozu.

Cele projektu

Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych i krajobrazowych, zaplanowane w programie działania (m.in. rozwój szlaków turystycznych) mogą przynieść nie tylko korzystne efekty środowiskowe, ale także społeczno-gospodarcze. Konieczne jest zatem odejmowanie działań zmierzających do promocji oraz właściwego udostępnienia cennych zasobów naturalnych dla turystów i mieszkańców regionu. Planowana inwestycja polegająca na budowie  fragmentów trasy rowerowej VeloDunajec wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo.

Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi, architektonicznymi takimi jak rzeka Dunajec, rzeka mająca duże znaczenie na południu Polski, rozpoznawalna również na Słowacji. Stworzenie wysokiej jakości tras rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną pozwoli na korzystanie z atrakcji turystycznych Małopolski nie tylko posiadaczom specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe) lecz także osobom korzystającym z rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Przełoży się to na zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsca należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Realizacja zaplanowanych tras rowerowych wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa. Powstanie sieci tras rowerowych stanowić będzie impuls sprzyjający rozwojowi małej przedsiębiorczości.

Prognozowany jest rozwój sektora usług, ukierunkowanego zarówno na obsługę zwiększonego ruchu turystycznego (np. rozwój agroturystyki, powstanie nowych miejsc noclegowych) jak i utrzymanie nowo powstałej infrastruktury technicznej. Rezultatem takiej działalności będzie aktywizacja społeczna oraz restrukturyzacja zawodowa w regionie.
Realizacja przedsięwzięcia służyć będzie właściwemu ukierunkowaniu turystyki rowerowej na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, co pozwoli na ochronę cennych miejsc przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Lokalizacja przebiegu tras na terenach całkowicie odizolowanych od ruchu samochodowego bądź wykorzystujących odcinki dróg o niewielkim natężeniu ruchu pozwoli na minimalizację ryzyka kolizji i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów redukując koszty wypadków drogowych.

Reasumując, realizacja inwestycji, poza celem bezpośrednim jakim jest zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych regionu, wygeneruje długofalowe, społeczno–gospodarcze oddziaływanie, którego efekty wykraczają poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych, realizatora projektu. Przedmiotowe efekty będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu.

W kwestii wpływu projektu na otoczenie gospodarcze informujemy, iż w sferze gospodarczej założono następujące cele pośrednie tj:

 • Podniesienie konkurencyjności obszaru jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej związanej z turystyką aktywną, jak i korzystania z usług lokalnego handlu i gastronomii,
 • Poprawę wizerunku obszarów świadczących oferty z zakresu turystyki aktywnej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie,
 • Uaktywnienie procesów optymalizacji struktury gospodarczej z osiągnięciem wzrostu udziału usług turystycznych, gastronomii, handlu typowego oraz usług wyższego rzędu.

Każdy z wymienionych celów jest konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny oraz określony w czasie. Cele są mierzalne np. poprzez ilość wydarzeń kulturalnych i turystycznych jakie zostaną przeprowadzone w ramach kampanii promocyjnej organizowanej przez Województwo Małopolskie - Małopolska na rowery. Współpraca z gestorami atrakcji turystycznych zostanie nawiązana w ramach przeprowadzanej kampanii promocyjnej, która będzie uwzględniała intensywne działania promocyjne dostosowane do aktualnej pory roku. Zakres kampanii promocyjnej obejmował będzie m.in. spot video, dzięki czemu przekaz na temat zintegrowanej sieci tras rowerowych będzie jasny, czytelny i oddziaływać będzie w regionie oraz w skali całego kraju. Wykreowana zostanie pozycja turystyki rowerowej w Województwie Małopolskim. O wszelkiego rodzaju wydarzeniach będzie można przeczytać na stronach społecznościowych utworzonych ze specjalną myślą o promocji turystyki rowerowej w Małopolsce.