Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Velo MałopolskaTytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo 11, odcinek Barcice-Wielogłowy z podziałem na 4 zadania”

Velo MałopolskaTytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo 11, odcinek Barcice-Wielogłowy z podziałem na 4 zadania”

Informacje ogólne

Wartość projektu: 19 369 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 14 365 009,57 PLN

Umowa o dofinansowanie: w trakcie oceny.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - grudzień 2017 r.
zakończenie - grudzień 2018 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem wniosku jest integralny odcinek EV 11 od m.Barcice do m. Wielogłowy o długości ok. 21,9 km. Obejmuje przebieg trasy przez obszary powiatu nowosądeckiego (gminy: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz oraz Chełmiec) interesujące turystycznie wśród których można wyróżnić:

Atrakcje przyrodnicze:

 • pomnik przyrody: lipa drobnoliściasta przy kościele parafialnym w Barcicach;
 • Popradzki Park Krajobrazowy;
 • otlina Sądecka, Beskid Sądecki;
 • Planty w Nowym Sączu - ogród miejski utworzony w roku 1884 wraz z Dębem Wolności posadzony w listopadzie 1918 roku, który wraz pomnikiem A. Mickiewicza oraz Grobem Nieznanego Żołnierza z lat 1914-1920 stanowił miejsce patriotycznych spotkań w okresie międzywojennym;
 • trasa przebiega wzdłuż dolin Popradu i Dunajca udostępniając turystom niezwykłe widoki, ciekawą rzeźbę terenu oraz dojazd do szlaków pieszych (np. Chełmiec–Szcząb, Doliną Poprodu do Krynicy, Doliną Dunajca do Krościenka, Nowy Sącz-Jelna–Bartkowa, Barcice-Wol Krogulecka–Makowica, Nowy Sącz-Mużeń–Ptaszkowa, Barcice–Wdżary Niżne, Stary Sącz-Przehyba i ścieżek dydaktycznych np. Terenowa dydaktyczna ścieżka "Las Falkowski".

Obiekty zabytkowe:

 • kościół pw. WMB (z 1901 r. z renesansowym ołtarzem (XVI/XVII w.)) w Barcicach;
 • Średniowieczny układ rynku oraz zabudowy miasta, Klasztor Sióstr Klarysek, Kościół Trójcy Świętej, Źródełko i Kaplica Św. Kingi z XVIII w.; Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli – Dom na Dołkach z XVIII w. w Starym Sączu;
 • Baszta Kowalska jest pozostałością po zamku warownym, Zamek starościński – z XIV w., Biały Klasztor - sióstr Niepokalanek z XIX wieku, Dawna Synagoga z XVIII wieku, Kirkut - cmentarz żydowski, Kościół św. Heleny - drewniany kościół z 1686 r., Nowosądecka Mała Galeria-dworek rodzin Aleksandrow, Uhlow i Marszalków czy Ratusz secesyjny, rynek oraz zachowanym Zespołem Staromiejskim w Nowym Sączu;
 • Kościół WNMP jeden z najstarszych na Sądecczyźnie z XIV w. oraz Dwór w Wielogłowach -zbudowany w stylu polskim w XVII w.

Inne atrakcje:

 • Ołtarz Papieski – Muzeum Jana Pawła II i Brama Szeklerska w Starym Sączu;
 • Sądecki Park Etnograficzny (Skansen);
 • Góra Żabełecka;
 • Park Dębina w Nowym Sączu, gdzie organizowane są liczne wydarzenia kulturalne;

Na trasie umiejscowiono 2 MORY. Budowa odcinka przedmiotowej trasy tworzyć będzie spójną sieć z innymi głównymi trasami rowerowymi łączy się z (VeloDunajec w m. Stary Sącz oraz z EV4) przebiegającymi przez całe Województwo łącząc jego ośrodki miejskie oraz ze ścieżkami lokalnymi udostępniając je szerszej rzeszy turystów. Stanowi ona ciągłość z odcinkami realizowanymi przez gm. Muszyna w ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej przebiegającymi od gr. ze Słowacją aż do podmiotowej inwestycji. Dla kontynuacji trasy w kierunku Kocmyrzowa została opracowana koncepcja, która wskaże alternatywne środki komunikacji dla turystów. Wdrożenie projektu daje możliwość zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających walory dotychczas nieeksploatowane, jak również poprawy sytuacji na terenach wiejskich m.in. poprzez stymulowanie napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza związaną z obsługą rowerzysty, oraz zachęcanie do podejmowania działalności gospodarczej.

Zakres rzeczowy projektu

Trasa EuroVelo 11 należy do grupy, będącej główną osią międzynarodowych tras rowerowych. W Małopolsce jako trzon główny przebiega przez malownicze tereny Sądecczyzny do węzła łączącego z VeloDunajec w miejscowości Nowy Sącz, aby wspólnym przebiegiem w miejscowości Ostrów skrzyżować się z trasa EuroVelo 4 tworząc spójny ciąg. Przedmiotowy odcinek trasy EuroVelo 11 przebiega przez obszar powiatu nowosądeckiego, gminy: Stary Sącz, Nowy Sącz Miasto i Chełmiec. Długość odc. Barcice-Wielogłowy to ok. 21,9 km, prędkość projektowa Vp=30 km/h. Szerokość od 2m-3m, dopuszcza się przekroczenie szerokości jezdni w miejscach, gdzie jest to koniecznie technologicznie na cały odcinku jest to ok. 1 km. Pochylenie niwelety spełnia warunek max 6%, dopuszczalne do 15% na odcinkach nie dłużych niż 250 m, odwodnienie zachowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Niewielkie pochylenia i różnice poziomów sprawiają, że poruszanie się po przedmiotowej trasie będzie przyjemne i łatwe zarówno dla indywidulanych rowerzystów, rodzin z dziećmi i rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Wzdłuż trasy zlokalizowane zostaną 2 Miejsca Obsługi Rowerzystów. Oznakowanie trasy wykonane zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla dróg rowerowych zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Dodatkowo na trasie będzie wybudowana kładka „M4” do przeprowadzenia drogi rowerowej przez rzekę Poprad oraz kładkę "M1" przez rz. Kamienica. Zostanie wykonana stała organizacji ruchu zgodnie z Koncepcją Programową Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania.

Cele projektu

Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w UE. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych i krajobrazowych, zaplanowane w programie działania (m.in. rozwój szlaków turystycznych) mogą przynieść nie tylko korzystne efekty środowiskowe, ale także społeczno-gospodarcze. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do promocji oraz właściwego udostępnienia cennych zasobów naturalnych dla turystów i mieszkańców regionu. Planowana inwestycja polegająca na budowie odcinka EuroVelo 11, Barcice-Wielogłowy z podziałem na 4 zadania wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo. Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi i architektonicznymi, zwiększając ich rozpoznawalność zarówno w kraju jak i za granicą.

Stworzenie wysokiej jakości tras rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną pozwoli na korzystanie z atrakcji turystycznych Małopolski nie tylko posiadaczom specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe) lecz także osobom korzystającym z rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Przełoży się to na zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsc należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.

Realizacja zaplanowanych tras rowerowych wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa. Powstanie sieci tras rowerowych stanowić będzie impuls sprzyjający rozwojowi małej przedsiębiorczości. Prognozowany jest rozwój sektora usług, ukierunkowanego zarówno na obsługę zwiększonego ruchu turystycznego (np. rozwój agroturystyki, powstanie nowych miejsc noclegowych) jak i utrzymanie nowo powstałej infrastruktury technicznej. Rezultatem takiej działalności będzie aktywizacja społeczna oraz restrukturyzacja zawodowa w regionie.

Lokalizacja przebiegu tras na terenach całkowicie odizolowanych od ruchu samochodowego bądź wykorzystujących odcinki dróg o niewielkim natężeniu ruchu pozwoli na minimalizację ryzyka kolizji i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów redukując koszty wypadków drogowych.

Reasumując, realizacja inwestycji, poza celem bezpośrednim jakim jest zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych regionu, wygeneruje długofalowe, społeczno–gospodarcze oddziaływanie, którego efekty wykraczają poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych, realizatora projektu. Przedmiotowe efekty będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu.