Drukuj

Velo MałopolskaTytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 6 VeloRaba odc. Mikluszowice-Uście Solne”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Program regionalny


Wartość projektu: 3 638 222,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 728 666,00 PLN

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie - czerwiec 2018 r.
zakończenie - październik 2019 r.


Atrakcje przyrodnicze:

Obiekty zabytkowe:

Inne atrakcje:

W projekcie nie uwzględniono budowy Miejsca Obsługi Rowerzystów z uwagi na fakt iż odcinek Mikluszowice - Uście Solne łączy się z trasą EuroVelo 4 (Wola Batorska - Jodłówka Wałki), na której w miejscowości Bogucice, w odległości ok. 4 km od przedmiotowego odcinka VeloRaba zlokalizowany jest MOR, który będzie obsługiwał przedmiotowy odcinek trasy VeloRaba. Z wybudowanej trasy rowerowej skorzystają różnego rodzaju przedsiębiorcy świadczący usługi w sektorze turystycznym. Zwiększy się popyt na punkty gastronomiczne, a także na miejsca noclegowe. Poprawi się wizerunek obszarów, na których świadczone są usługi z zakresu turystyki aktywnej, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, rekreacyjnie. Mając na uwadze powyższe, budowa trasy rowerowej może przyczynić się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób objętych pomocą społeczną poprzez nowe możliwości zarobku wynikające z rozwoju turystyki. Projekt pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji gazów i pyłów z transportu poprzez przeniesienie częściowe ruchu na bezemisyjny środek transportu. Dodatkowe korzyści płynące z realizacji projektu to oszczędność przestrzeni (szczególnie w warunkach zatłoczenia) czy powierzchni pod infrastrukturę, wprowadzając ład przestrzenny, stworzona zostanie nowa struktura krajobrazu. Przedmiotowa trasa rowerowa przyjazna będzie dla wszystkich rowerzystów, zarówno rodzin z dziećmi jak i dla obciążonych sakwami czy przyczepkami. Przedmiotowy projekt wynika z koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w Województwie Małopolskim, która opracowana została przez firmę Neuteno w roku 2013 i zgodna jest z warunkami określonymi w Podręczniku do projektowania ścieżek rowerowych. Na poziomie regionalnym projekt będzie realizować cele strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, określone w obszarze 2 Dziedzictwo i Przemysły Czasu wolnego. Kluczowym działaniem jest m.in. 2.2.3 tj. turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna. Projekt wpisuje się w Program Strategiczny Województwa Małopolskiego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego.


Przedmiotowy projekt stanowi fragment trasy VeloRaba na odcinku od m. Mikluszowice do m. Uście Solne. Jego długość to ok. 9,5 km. Zlokalizowany jest w południowej Małopolsce. Szerokość trasy wynosi od 2 do 2,5 metra (spełnia wymogi Rozporządzeniem właściwego Ministra z dn. 2.03.1999 r.). Poprzez swoją lokalizację umożliwi on użytkownikom poznanie atrakcji regionu. Trasa pomimo swojej krętości zapewnia min objazdów a jej min pochylenia (do 6%) sprawiają, że jazda rowerem stanie się dużą przyjemnością dla zwykłych rowerzystów. Cały obszar inwestycji to atrakcyjne miejsce dla turystyki.

Odcinek trasy przechodzić będzie przez 2 powiaty: bocheński i brzeski. Oznakowanie trasy wykonane zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Z uwagi na powyższe trasę charakteryzować będzie łatwość identyfikacji oraz integracja z trasą EuroVelo 4, Wiślaną Trasą Rowerową oraz trasami lokalnymi. Trasa jest projektowana z uwzględnieniem potrzeb rowerzystów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, wygody i komfortu poruszania się.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla dróg rowerowych zaprojektowano wykonanie nawierzchni asfaltowych. Jednak ze względu na zmianę pierwotnych ustaleń z zarządcą wału rozważana jest zmiana rodzaju nawierzchni na szutrową-obecnie trwają negocjacje. Projektowane nawierzchnie posadowione zostaną na podłożu G1: odpornym na działanie mrozu. Odcinki prowadzone w ruchu ogólnym charakteryzują się niskim natężeniem ruchu. Ponadto projekt cechuje kompleksowość -wraz z udostępnieniem trasy do użytku prowadzone będą działania zmierzające do promowania powstałej infrastruktury.


Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w UE. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych i krajobrazowych, zaplanowane w programie działania (m.in. rozwój szlaków turystycznych) mogą przynieść nie tylko korzystne efekty środowiskowe, ale także społeczno-gospodarcze. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do promocji oraz właściwego udostępnienia cennych zasobów naturalnych dla turystów i mieszkańców regionu. Planowana inwestycja polegająca na budowie odcinka VeloRudawy wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo. Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi, architektonicznymi. Stworzenie wysokiej jakości tras rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną pozwoli na korzystanie z atrakcji turystycznych Małopolski nie tylko posiadaczom specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe) lecz także osobom korzystającym z rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Przełoży się to na zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsca należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Realizacja zaplanowanych tras rowerowych wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa. Powstanie sieci tras rowerowych stanowić będzie impuls sprzyjający rozwojowi małej przedsiębiorczości. Prognozowany jest rozwój sektora usług, ukierunkowanego zarówno na obsługę zwiększonego ruchu turystycznego (np. rozwój agroturystyki, powstanie nowych miejsc noclegowych) jak i utrzymanie nowo powstałej infrastruktury technicznej. Rezultatem takiej działalności będzie aktywizacja społeczna oraz restrukturyzacja zawodowa w regionie. Lokalizacja przebiegu tras na terenach całkowicie odizolowanych od ruchu samochodowego bądź wykorzystujących odcinki dróg o niewielkim natężeniu ruchu pozwoli na minimalizację ryzyka kolizji i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów redukując koszty wypadków drogowych. Reasumując, realizacja inwestycji, poza celem bezpośrednim jakim jest zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych regionu, wygeneruje długofalowe, społeczno–gospodarcze oddziaływanie, którego efekty wykraczają poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych, realizatora projektu. Przedmiotowe efekty będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu.