Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Orawska Droga

Realizacja projektu wyeliminuje „wąskie gardło” w przygranicznej sieci komunikacyjnej o ponadregionalnym znaczeniu. Umożliwi to integrację społeczno - kulturową pomiędzy mieszkańcami miejscowości przygranicznych na Orawie. Zwiększy się atrakcyjność regionu dla inwestorów i turystów, co umożliwi lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Orawy. Poprawa infrastruktury drogowej w połączeniu z planowanymi projektami z zakresu turystyki, ożywi ruch w tym rejonie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013, realizowany wspólnie przez: Województwo Małopolskie, Żyliński Kraj Samorządowy, Gminę Bobrov.

Okres realizacji Projektu: 01.2011 – 02.2013 

W dniu 08 lutego 2013 podpisany został Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie.

Wprowadzono do umowy zmiany polegające na zmniejszeniu całkowitej wartości w związku z powstałymi oszczędnościami

Koszt całkowity Projektu 4 024 908,56 € w tym:

Koszty kwalifikowane Projektu 4 015 598,08 €
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 413 258,36 €
Dofinansowanie z budżetu państwa Republiki Słowacji 262 520,79 €
Wkład własny Województwa Małopolskiego 208 558,53 €
Wkład własny Żylińskiego Kraju Samorządowego 96 521,49 €
Wkład własny Obec Bobrov 34 738,91 €