Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Wspólpraca TransgranicznaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013, realizowany wspólnie przez:
Województwo Małopolskie, Żyliński Kraj Samorządowy, Gminę Bobrov.

Okres realizacji Projektu: 01.2011 – 02.2013 

Wspólpraca TransgranicznaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013, realizowany wspólnie przez:
Województwo Małopolskie, Żyliński Kraj Samorządowy, Gminę Bobrov.

Okres realizacji Projektu: 01.2011 – 02.2013 

Informacje ogólne

W dniu 08 lutego 2013 podpisany został Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie.

Wprowadzono do umowy zmiany polegające na zmniejszeniu całkowitej wartości w związku z powstałymi oszczędnościami

Koszt całkowity Projektu 4 024 908,56 € w tym:

Koszty kwalifikowane Projektu 4 015 598,08 €
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 413 258,36 €
Dofinansowanie z budżetu państwa Republiki Słowacji 262 520,79 €
Wkład własny Województwa Małopolskiego 208 558,53 €
Wkład własny Żylińskiego Kraju Samorządowego 96 521,49 €
Wkład własny Obec Bobrov 34 738,91 €

- 22 czerwca 2012

W dniu 22 czerwca 2012 podpisany został Aneks do umowy o dofinansowanie.

Wprowadzono do umowy zmiany polegające na zmniejszeniu całkowitej wartości w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzeniu przetargów na wykonanie robót budowlanych oraz wprowadzono koszty niekwalifikowane, które poniesie z budżetu własnego Obec Bobrov na wykonanie dodatkowego kanału łączącego dwa odcinki kanalizacji deszczowej.

Koszt całkowity Projektu 4 045 828,72 € w tym:

Koszty kwalifikowane Projektu 4 036 518,24 €
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 431 040,50 €
Dofinansowanie z budżetu państwa Republiki Słowacji 262 520,79 €
Wkład własny Województwa Małopolskiego 211 696,55 €
Wkład własny Żylińskiego Kraju Samorządowego 96 521,49 €
Wkład własny Obec Bobrov 34 738,91 €

- 15 maja 2012

W dniu 15 maja 2012 roku dokonano odbioru końcowego robót po stronie polskiej.

Wykonawca robót po stronie polskiej zakończył prace budowlane związane z remontem mostów na rzece Czarna Orawa w Jabłonce, na potoku Sylec w Jabłonce i na potoku Lipnica w m. Lipnica Wielka oraz z budową mostu wraz z dojazdami na potoku Krzywań Bliższy w rejonie przejścia granicznego w Winiarczykówce. W dniu 15 maja 2012 dokonano odbioru końcowego robót.

Informacje o projekcie realizowanym po stronie słowackiej zamieszczone są na stronach:

- 30 maja 2011

W dniu 30 maja 2011 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.

Koszt całkowity Projektu 5 036 202,24 € w tym:

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 280 771,90 €
Dofinansowanie z budżetu państwa Republiki Słowacji 262 520,79 €
Wkład własny Województwa Małopolskiego 361 649,15 €
Wkład własny Żylińskiego Kraju Samorządowego 96 521,49 €
Wkład własny Obec Bobrov 34 738,91 €

- 4 maja 2011

Dnia 4 maja 2011 roku w Urzędzie Gminy w Jabłonce odbyło się uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu, w którym wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Roman Ciepiela,
Predseda Żylińskiego Kraju Samorządowego - Juraj Blanár,
Starosta Obec Bobrov - Anton Grobarčík

Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Jabłonka - Antoni Karlak.

Umowa na wykonanie robót budowlanych po stronie polskiej podpisana została w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

Wykonawcą robót budowlanych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna z Nowego Targu. Termin realizacji całości przedmiotu umowy mija 15 grudnia 2011.

- 21 lutego 2011

Dnia 21 lutego 2011 roku podpisana została umowa partnerska

Umowa partnerska określa zakres odpowiedzialności wszystkich partnerów projektu, prawa i obowiązki Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu.
W myśl tej umowy i zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projekt polega na modernizacji ciągu drogowego Jabłonka – Lipnica Wielka – Bobrov – Zubrohlava, składającego się z:

  • drogi wojewódzkiej nr 962 na terenie Polski przebiegającej od DK nr 7 przez miejscowości: Jabłonka, Lipnica Wielka do granicy państwa w Winiarczykówce,
  • drogi nr III/52013 na Słowacji przebiegającej od granicy państwa przez miejscowości: Bobrov i Zubrohlava do drogi wyższej kategorii.

Realizacja projektu jest podzielona na części, za które odpowiadają poszczególni partnerzy:

Orawska Droga Partnerzy

Województwo Małopolskie będzie realizowało modernizację DW nr 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica państwa.
W ramach modernizacji drogi wojewódzkiej nr 962 planowany jest remont obiektów mostowych:

  • na potoku Czarna Orawa w km 0+301;
  • na potoku Sylec w km 2+663;
  • na potoku Lipnica w km 4+339.

Na potoku Krzywań Bliższy w km 7+710,05 planuje się budowę nowego obiektu mostowego wraz z budową nowego odcinka drogi długości ok. 400 m.

Żyliński Kraj Samorządowy będzie realizował modernizację drogi nr III/52013, w ciągu której będzie:

  • zrekonstruowana nawierzchnia na odcinku od miejscowości Zubrohlava do granicy państwa (km 0+00 do 6+978);
  • w km 2+614 drogi nr III/52013 zostanie wyremontowany most na potoku Bobroviec w miejscowości Bobrov oraz zostanie wybudowane skrzyżowanie typu małe rondo.

Gmina Bobrov będzie odpowiadać za budowę chodnika długości 2,0 km i kanalizacji deszczowej w miejscowości Bobrov.

Realizacja projektu wyeliminuje „wąskie gardło” w przygranicznej sieci komunikacyjnej o ponadregionalnym znaczeniu. Umożliwi to integrację społeczno - kulturową pomiędzy mieszkańcami miejscowości przygranicznych na Orawie. Zwiększy się atrakcyjność regionu dla inwestorów i turystów, co umożliwi lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych, turystycznych
i kulturowych Orawy. Poprawa infrastruktury drogowej w połączeniu z planowanymi projektami z zakresu turystyki, np. Karpacki szlak architektury drewnianej’ ożywi ruch turystyczny i wypoczynkowy w tym rejonie.

- 16 września 2009

W dniu 16 września 2009 roku podpisano Memorandum o współpracy

Uczestnikami Memorandum są: Województwo Małopolskie, Żyliński Kraj Samorządowy, Obec Bobrov.

Uczestnicy memorandum wyrazili wolę realizacji projektu z zakresu infrastruktury przygranicznej pn. „Orawska droga” polegającego na:

  • Modernizacji drogi wojewódzkiej nr 962 po stronie polskiej.
  • Modernizacji drogi nr III/520013 na odcinku Zubrohlava – Bobrov – granica panstwa, budowie ronda, chodników oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Bobrov oraz remoncie mostu po stronie słowackiej.

Uczestnicy memorandum zadeklarowali wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, wspólną realizację robót, wyznaczenie personelu odpowiedzialnego za realizację projektu i wspólne finansowanie projektu.

Galeria

Przed realizacją


W trakcie realizacji


Po realizacji


Zobacz zdjęcia lotnicze