Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Inspektor ds. Dróg RDWJ Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 16.02.2023

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: Pani Joanna Łękas zamieszkała w Koczanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 08.02.2023

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. Dróg w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach

Miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, profil zarządzanie,
b) staż pracy 2 lata,
c) praktyka w administracji samorządowej,
d) biegła obsługa komputera – (Windows, MS Office) oraz urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa administracyjnego,
b) znajomość procedur związanych z realizacją systemów utrzymania sieci drogowej i zarządzania infrastrukturą drogową,
c) prawo jazdy kat. B,
d) umiejętność pracy w zespole, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kontrola i zarządzanie w zakresie utrzymania dróg,
b) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zarządzania letniego i zimowego utrzymania dróg,
c) koordynacja i sprawowanie kontroli nad letnim i zimowym utrzymaniem dróg,
d) przygotowywanie niezbędnych dokumentów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy,
e) współuczestnictwo w obsłudze systemów zarządzania drogami i ruchem na drogach,
f) administrowanie systemem do wykonywania przeglądów śródgwarancyjnych i gwarancyjnych,
g) udział w sporządzaniu sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu robót realizowanych przez Rejon,
h) nadzorowanie, przygotowanie i uaktualnianie rejestrów ewidencyjnych dróg i urządzeń drogowych,
i) gospodarka rzeczowymi składnikami majątku jednostki,
j) koordynacja rozliczeń finansowych z Wykonawcami zgodnie z zapisami zawartymi w umowach oraz przygotowanie protokołów do aneksów do umów, powstających w razie konieczności wprowadzenia zmian,
k) zarządzanie i organizowanie rad technicznych dla prowadzonych inwestycji w zakresie terminowym, oraz kontrola harmonogramów rzeczowo-finansowych,
l) udział w sporządzaniu planów i sprawozdań związanych z pracą Rejonu,
m) przygotowanie i aktualizacja charakterystyki zagrożeń i oceny ryzyka ich wystąpienia w zakresie utrzymania dróg oraz przejezdności,
n) koordynacja zadań związanych ze stałym dyżurem w Rejonie,
o) przygotowanie i aktualizacja planu postępowania w stanach gotowości obronnej państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych,
p) weryfikacja danych w zestawieniach parametrów techniczno-eksploatacyjnych dróg będących w zarządzaniu Rejonu,
q) aktualizacja opracowań związanych z zarządzaniem kryzysowym Województwa Małopolskiego w zakresie dróg podległych Rejonowi,
r) koordynacja prawidłowego ustalania terminów odbiorów częściowych i końcowych zadań realizowanych przez Rejon,
s) przygotowanie pism wychodzących z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi,
t) uczestnictwo w naradach i spotkaniach dotyczących działań realizowanych przez Rejon,
u) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Jednostki w zakresie wykonywania bieżących zadań,
v) zarządzanie procedurami w przedmiocie przygotowania dokumentów technicznych z zakresu zleceń wykonywania robót budowlanych i usług,
w) zarządzanie procedurami związanymi z przejazdami pojazdów nienormatywnych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 4500,00 zł. do 4700,00 zł + comiesięczna premia uznaniowa+ dodatek stażowy,
b) zatrudnienie na umowę o pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
e) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) klauzula informacyjna RODO, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru,
g) formularz zgody dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ZDW na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZDW w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. Dróg w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach w terminie do dnia 02.02.2023.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.