Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Inspektor ds. Dróg Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 21.12.2022

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani: Pani Ewa Leśniak zamieszkała w Krakowie i Pan Przemysław Jaglarz zamieszkały w Zagórzu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na ww. stanowisko wykazali się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrani kandydaci okazali się osobami komunikatywnymi, chętnymi do podejmowania nowych wyzwań i otwartymi na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 06.12.2022

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. Dróg w RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie

Miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa lądowego,
b) staż pracy: wykształcenie średnie min. 3 lata; wykształcenie wyższe min 1 rok, mile widziana praca w drogownictwie,
c) biegła obsługa komputera – (Windows, MS Office) oraz urządzeń biurowych,
d) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) znajomość przepisów prawa budowlanego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie oznakowania pionowego, poziomego, brd i sygnalizacji świetlnej,
b) udział w przygotowaniu materiałów przetargowych dotyczących oznakowania pionowego, poziomego,brd i sygnalizacji świetlnej,
c) udział w komisyjnym rozpatrywaniu skarg i wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
d) pozyskiwanie i weryfikacja danych o zdarzeniach drogowych z właściwych Komend Powiatowych Policji,
e) wykonywanie objazdów dróg,
f) rozpatrywanie bieżących wniosków związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego przekazywanych przez Wydział Inżynierii Ruchu; sporządzanie projektów rganizacji ruchu wynikających z rozpatrywanych wniosków,
g) opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu wynikających z bieżących potrzeb oraz w nagłych przypadkach awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu,w wyniku którego nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych,
h) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami,
i) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich,
j) uzgadnianie tras przejścia procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym odcinkami dróg wojewódzkich,
k) współpraca z Wydziałem Nieruchomości i Audytu w ZDW w sprawach administrowania budynkami i zapleczami tutejszego Rejonu i jego Obwodów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł. do 4600,00 zł + comiesięczna premia uznaniowa+ dodatek stażowy,
b) zatrudnienie na umowę o pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
e) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) klauzula informacyjna RODO, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru,
g) formularz zgody dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ZDW na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

W poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. Dróg w RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie w terminie do dnia 01.12.2022.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.