Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Inspektor ds. kontroli wdrażania organizacji ruchu Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 30.11.2021

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Kamil Adamski zamieszkały w Miechowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 23.11.2021

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. kontroli wdrażania organizacji ruchu

Miejsce pracy:

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, preferowane budownictwo drogowe lub administracja.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie drogownictwa,
b) bardzo dobra znajomość prawa o ruchu drogowym, podstawy sporządzania projektów organizacji ruchu”,
c) odpowiedzialność i obowiązkowość, rzetelność i sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) współuczestnictwo w ustalaniu rocznych i wieloletnich planów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd),
b) określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie brd,
c) udział w przetargach dotyczących brd,
d) opracowywanie specyfikacji technicznych do projektów związanych z poprawą brd w zakresie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
e) współpraca i kontrola Rejonów Dróg Wojewódzkich w zakresie realizacji przetargów w zakresie oznakowania poziomego, znaków i urządzeń brd,
f) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu i obowiązującymi przepisami,
g) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu i obowiązującymi przepisami,
h) nadzór nad Rejonami Dróg Wojewódzkich w zakresie realizacji wniosków z przeprowadzonych kontroli,
i) współpraca z Inspektorami Nadzoru z Rejonów Dróg Wojewódzkich i Zarządu Dróg Wojewódzkich podczas kontroli procesu realizacji zadań inwestycyjnych i współfinasowanych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości wprowadzania tymczasowej i stałej organizacji ruchu,
j) współpraca z KWP w Krakowie i Wykonawcami robót, prowadzonych w ciągach dróg wojewódzkich, w zakresie kontroli wprowadzania w terenie zatwierdzonej tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
k) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, weryfikacja pokontrolna realizacji uwag i zaleceń wynikających z kontroli,
l) prowadzenie ewidencji protokołów kontrolnych i pokontrolnych,
m) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, Zarządami Dróg i Kolei, Policją oraz innymi jednostkami,
n) wprowadzanie danych do programu komputerowego ELO – Elektroniczny Obieg Dokumentów,
o) opracowywanie bieżącej sprawozdawczości oraz prowadzenie danych ewidencyjnych i statystycznych w zakresie powierzonego stanowiska pracy oraz działalności Wydziału.

4. Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 3600,00 zł. – 3800,00 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b) zatrudnienie na umowę o pracę,
c) pracę przy realizacji innowacyjnych rozwiązań wspomagających zarządzanie ruchem,
d) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
e) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
f) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) klauzula informacyjna RODO, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru,
g) formularz zgody dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ZDW na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. kontroli wdrażania organizacji ruchu w terminie do dnia 15.11.2021.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.