Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 17.12.2021

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Łukasz Zatorski zamieszkały w Czułowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 07.12.2021

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwo,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie mostów,
c) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
a) praktyka w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji w zakresie dróg publicznych,
b) znajomość ustawy o drogach publicznych i przepisów związanych z drogami publicznymi w tym prawa budowlanego,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność,
e) znajomość procedury przygotowania i oddania do użytkowania inwestycji,
f) znajomość procedur zamówień publicznych,
g) biegła obsługa komputera ( Windows, MS Office ) oraz urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowanie do realizacji mostowych zadań remontowych ujętych w planach ZDW,
b) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) opiniowanie planów remontów kapitalnych, modernizacji i budowy,
d) nadzór nad utrzymaniem obiektów mostowych, urządzeń drogowych, ochroną pasa drogowego oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego,
e) sporządzanie przedmiarów robót oraz opracowywanie specyfikacji technicznych,
f) przygotowanie materiałów przetargowych lub współpraca przy ich opracowywaniu oraz udział w pracach komisji przetargowej,
g) przygotowanie materiałów dla określenia potrzeb rzeczowo–finansowych w zakresie bieżącego utrzymania i modernizacji, sprawdzenie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału,
h) koordynacja i współdziałanie w realizacji zadań mostowych o charakterze utrzymaniowym na drogach wojewódzkich,
i) kontrola postępu prac budowlanych,
j) udział w radach budowy i innych naradach,
k) udział w wizjach w terenie,
l) udział w procesie przygotowaniu inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie (lub zgłoszenie zakończenia robót), zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym,
m) realizacja innych czynności koniecznych dla realizacji kontraktów zgodnie z umową, warunkami realizacji robót i innymi potrzebami, na polecenie Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów,
n) przygotowywanie zgłoszeń na roboty budowlane zlecane przez ZDW, w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, oraz przekazywanie placów budów,
o) koordynowanie robót w trakcie ich realizacji – roboty nadzorowane przez inspektorów z Rejonów Dróg Wojewódzkich,
p) pełnienie nadzoru nad przygotowywaniem materiałów kolaudacyjnych do odbiorów końcowych.

4. Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 4 000,00 zł. do 4 400,00 zł. + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy + dodatek funkcyjny od 500,00 zł do 600,00 zł.,
b) zatrudnienie na umowę o pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
e) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) klauzula informacyjna RODO, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru,
g) formularz zgody dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ZDW na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów w terminie do dnia 29.11.2021.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.