Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 24.08.2022

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany: Pan Marcin Tupaj zamieszkały w Radziszowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 11.08.2022

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Myślenicach

Miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne, profil drogowy lub mostowy,
b) minimum 4 lata pracy zawodowej,
c) uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności dróg lub mostów bez ograniczeń,
d) obsługa komputera pakiet „Office”.

2. Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kat.” B,
b) umiejętność pracy w zespole, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) nadzorowanie inwestycji ZDW (Wydział Inwestycji Drogowo – Mostowych),
b) nadzorowanie inwestycji dla Wydziału Inicjatyw Samorządowych,
c) nadzorowanie realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg (zlecenia od ZDW i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach) oraz organizowanie ich komisyjnych odbiorów,
d) nadzorowanie kompleksowego (letniego i zimowego) utrzymania dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
e) opiniowanie projektów inwestycyjnych oraz zjazdów indywidualnych i publicznych oraz odbiory techniczne zjazdów,
f) prowadzenie cotygodniowych Sprawozdań wykonania zadań dla Wydziału Inicjatyw Samorządowych,
g) udział w wizjach dotyczących zagadnień infrastruktury drogowej Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach i zgłoszeń mieszkańców w związku z utrzymaniem i realizacją zadań,
h) współpraca z poszczególnymi Gminami i rozwiązywanie problemów z realizacją zadań wspólnych tj. budowa chodników, zatok, peronów aut. i odbiory robót wykonywanych przez Gminy (koszenie traw, zimowe utrzymanie dróg),
i) kontrola legalności umieszczania obiektów obcych w obrębie pasa drogowego, współdziałanie z komisją przetargową w zakresie przygotowania materiałow przetargowych dotyczących spraw Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
j) dokonywanie kontroli usuwania przez wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym,
k) prowadzenie kontroli budów pod względem należytego ich oznakowania w trakcie realizacji robót,

4. Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od: 4150,00 zł. do: 4450,00 zł.,+ dodatek funkcyjny od: 300,00 zł. do: 400,00 zł.+ comiesięczna premia uznaniowa+ dodatek stażowy
b) zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
e) dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Myślenicach w terminie do dnia 05.08.2022.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.