Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 31.01.2022

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Bogdan Dobosz zamieszkały w Maciejowej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 27.01.2022

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu

Miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie techniczne w zakresie budownictwa lądowego – drogi, ulice autostrady,
b) uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej,
c) minimum 6 lat pracy w drogownictwie na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego,
d) obsługa komputera, pakiet “Office”,
e) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
a) praktyka w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji w zakresie dróg publicznych,
b) znajomość ustawy o drogach publicznych i przepisów związanych z drogami publicznymi w tym prawa budowlanego,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność, profesjonalizm w działaniu,
e) znajomość procedury przygotowania i oddania do użytkowania inwestycji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
b) przygotowanie specyfikacji technicznych do przetargów na roboty drogowe w ramach remontów nawierzchni i robót utrzymaniowych,
c) przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w przypadku robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane,
d) współudział w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu remontów kapitalnych dróg,
e) udział w przetargach dotyczących robót utrzymaniowych, remontów kapitalnych i przebudowy dróg,
f) nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zleconych robót oraz organizowanie ich komisyjnych odbiorów,
g) dokonywanie kontroli usuwania przez Wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót w okresie gwarancyjnym,
h) prowadzenie kontroli realizowanych zadań budowlanych pod względem ich należytego oznakowania w trakcie realizacji robót,
i) sporządzanie sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu robót realizowanych przez Rejon,
j) udział w radach budowy i innych naradach,
k) udział w wizjach w terenie,
l) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

4. Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze: od 3900,00 zł. – 4160,00 zł. + dodatek funkcyjny. od 550,00 zł. do 650, 00zł. + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b) zatrudnienie w oparciu umowy o pracę
c) możliwość korzystania z funduszu socjalnego oraz ubezpieczeń grupowych
d) szkolenia podnoszące kwalifikacje

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (zaświadczenia, świadectwa,)
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) klauzula informacyjna RODO, stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu naboru,
g) formularz zgody dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ZDW na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu w terminie do dnia 24.01.2022.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.