Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Kierownik Obwodu Drogowego Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 24.01.2023

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że wybrany kandydat nie podjął pracy.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Paweł Armatys zamieszkały w Łęgu Tarnowskim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 09.01.2023

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Obwodu Drogowego w Sieradzy

Miejsce pracy: Obwód Drogowy w Sieradzy

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe techniczne,
b) 5 letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane doświadczenie w dziedzinie budownictwa drogowego, ogólnego lub transportu,
b) prawo jazdy kat. B,
c) preferowane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności dróg lub mostów w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń,
d) znajomość ustawy o drogach publicznych i przepisów związanych z drogami publicznymi w tym prawa budowlanego,
e) znajomość zasad wydatkowania pieniędzy publicznych,
f) biegła obsługa komputera – system Windows, pakiet „Office”,
g) odpowiedzialność i obowiązkowość, rzetelność i sumienność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) nadzór merytoryczny nad oznakowaniem dróg,
b) nadzór nad stanem utrzymania dróg i obiektów inżynierskich,
c) prawidłowa i planowa realizacja zadań,
d) prawidłowe i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
e) właściwe wykorzystanie będących w dyspozycji obwodu ludzi, sprzętu i majątku,
f) nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż w kierowanej jednostce,
g) prowadzenie gospodarki materiałowej, paliwowej i sprzętowej,
h) nadzór nad bieżącą działalnością jednostki, planowanie zadań dla pracowników Obwodu i ich rozliczanie,
i) dokonywanie systematycznych objazdów wyznaczonych dróg oraz zgłaszanie potrzeb w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
j) kontrola nad wykonywaniem prac awaryjnych na drogach i drogowych obiektach inżynierskich,
k) kontrola nad usuwaniem bieżących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
l) zlecanie doraźnych napraw oraz robót utrzymaniowych ustalonych przez Kierownika Rejonu,
m) utrzymywanie w należytym stanie oznakowania dróg oraz urządzeń BRD,
n) zadania z zakresu ochrony pasa drogowego.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 4800,00 zł. do 5000,00 zł + dodatek funkcyjny od 300,00 zł. do 400,00 zł.+ comiesięczna premia uznaniowa+ dodatek stażowy,
b) zatrudnienie na umowę o pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje, przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
f) klauzula informacyjna RODO, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru,
g) formularz zgody dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ZDW na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

W poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Obwodu Drogowego w Sieradzy w terminie do dnia 03.01.2023.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.