Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Referent / Specjalista ds. Inżynierii Ruchu Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 18.06.2021

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Artur Łabno zamieszkały w Tarnowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 02.06.2021

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Referent / Specjalista ds. Inżynierii Ruchu

Miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie budownictwa drogowego lub ogólnego,
b) znajomość ustaw: Ustawa o drogach, Prawo o ruchu drogowym, Kodeks Postepowania Administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe w zakresie drogownictwa,
b) biegła obsługa komputera – system Windows, pakiet „Office”,
c) odpowiedzialność i obowiązkowość, rzetelność i sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie oznakowania pionowego, poziomego, brd i sygnalizacji świetlnej,
b) współuczestnictwo w ustalaniu rocznych i wieloletnich planów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) rozpatrywanie przekazywanych przez Wydział Inżynierii Ruchu ZDW lub strony, bieżących wniosków związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również koniecznością wprowadzania zmian w istniejącej organizacji ruchu,
d) sporządzanie projektów organizacji ruchu wynikających z bieżących potrzeb, rozpatrywanych wniosków oraz nadzór nad zadaniami związanymi z organizacją ruchu i oznakowaniem,
e) współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego z innymi organami zarządzającymi ruchem, np. Zarządami dróg i kolei, Policją,
f) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemów ITS oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu i obowiązującymi przepisami,
g) współpraca z Komendami Powiatowymi Policji przy sezonowych kontrolach dróg w zakresie oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
h) pozyskiwanie i weryfikacja danych o zdarzeniach drogowych z właściwych Komend Powiatowych Policji,
i) sporządzanie protokołów z każdej przeprowadzonej kontroli oznakowania dróg i przekazywanie ich do Wydziału Inżynierii Ruchu ZDW w Krakowie,
j) opracowywanie tymczasowej zmiany organizacji ruchu w przypadkach uszkodzeń elementów pasa drogowego lub awarii urządzeń w pasie drogowym i w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych,
k) bieżąca aktualizacja posiadanych projektów stałej organizacji ruchu oraz współudział w opracowywaniu przez ZDW w Krakowie projektów organizacji ruchu na sieci dróg wojewódzkich,
l) prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w zakresie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Tarnowie,
m) nadzorowanie wprowadzanych przez wykonawców zmian w organizacji ruchu na czas wykonywanych robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
n) współudział w uzgadnianiu zasad korzystania z przystanków przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Tarnowie,
o) prowadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie otrzymanej korespondencji.

4. Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 3000,00 zł. – 3350,00 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b) zatrudnienie na umowę o pracę,
c) pracę przy realizacji innowacyjnych rozwiązań wspomagających integrację transportową i zarządzanie ruchem,
d) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
e) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
f) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) klauzula informacyjna RODO, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru,
g) formularz zgody dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ZDW na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent / Specjalista ds. Inżynierii Ruchu w terminie do dnia 28.05.2021.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.