Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Specjalista ds. Administracyjnych Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 13.06.2022

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany: Pani Katarzyna Szymska zamieszkała w Myślenicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 03.06.2022

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Administracyjnych

Miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) staż pracy minimum 4 lata,
c) obsługa komputera pakiet „Office”.

2. Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kat.” B”,
b) umiejętność pracy w zespole, rzetelność , terminowość, odpowiedzialność, sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa sekretariatu Rejonu oraz narad o charakterze ogólnym,
b) prowadzenie i ewidencja korespondencji wychodzącej i przychodzącej, terminowe jej rozdzielanie do poszczególnych pracowników, nadzór nad terminowością odpowiedzi i wysyłka pism,
c) dokonywanie rozliczeń rozmów telefonicznych,
d) obsługa centrali telefonicznej,
e) dokonywanie zakupu leków do apteczek, artykułów do sekretariatu,
f) opracowywanie planów zapotrzebowania na materiały biurowe i gospodarcze, wyposażenie pomieszczeń biurowych w odpowiednie materiały biurowe, druki, środki czystości,
g) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych w ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej, odpowiedzialność materialna za ich stan,
h) prowadzenie rejestru opłat RTV i ich terminowa realizacja,
i) zakup pieczątek, ich ewidencja i kasacja,
j) współdziałanie z komisją przetargową w zakresie przygotowania materiałów przetargowych dotyczących spraw administracyjnych Rejonu,
k) podpisywanie faktur pod względem merytorycznym dotyczących prowadzonych zagadnień,
l) prowadzenie magazynu materiałów RDW Myślenice / Obwód Myślenice/,
m) prowadzenie rejestru wyjść służbowych i prywatnych,
n) prowadzenie rejestru skarg i wniosków dotyczących działalności Rejonu,
o) przestrzeganie zasad tajemnicy państwowej i służbowej,
p) wykonywanie innych prac nie ujętych w zakresie czynności a zleconych przez Kierownika Rejonu.

4.Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 3800,00 zł. do 4000,00 zł. + comiesięczna premia uznaniowa+ dodatek stażowy,
b) zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
e) dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Administracyjnych w terminie do dnia 31.05.2022.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.