Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Specjalista ds. Organizacyjnych i Informacji Publicznej Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 23.02.2022

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Ćwiertniewicz zamieszkała w Szczytnikach-Kolonii.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 22.02.2022

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Organizacyjnych i Informacji Publicznej

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, kierunek: administracja, prawo,
b) minimum 4 letni staż pracy,

2. Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kat.” B”,
b) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność,
c) umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy,
d) umiejętność obsługi komputera, programów MS Office oraz urządzeń biurowych,
e) umiejętność analizy i interpretacji aktów prawnych,
f) umiejętność analitycznego myślenia,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) koordynacja spraw związanych z kontrolą zarządczą,
b) opracowywanie aktów normatywnych i decyzji Dyrektora, dotyczących organizacji zarządzania i struktur organizacyjnych ZDW,
c) opracowywanie regulaminów normujących działalność Zarządu,
d) opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych opracowanych przez komórki organizacyjne Zarządu, w zakresie zgodności z uprzednio wydanymi aktami i zamierzeniami organizacyjnymi,
e) aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów, instrukcji,
f) prowadzenie korespondencji Dyrektora ZDW,
g) prowadzenie rejestrów:
– wydanych aktów i czuwanie nad ich prawidłowym stosowaniem,
– uchwał Zarządu Województwa dotyczących ZDW i ich realizacji,
– zarządzeń Marszałka Województwa i poleceń Dyrektora Urzędu dotyczących ZDW przyjmowanie, rejestrowanie i koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków,
h) opracowywanie projektów i uzasadnień do uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego, dotyczących ZDW,
i) reprezentowanie ZDW w dziedzinie informacji publicznej i udzielanie jej w zakresie:
– statusu prawnego i formy prawnej,
– organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach,
– jednostek organizacyjnych i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
– prowadzonych rejestrów aktów wewnętrznych,
j) zbieranie, opracowywanie i przygotowywanie danych i informacji w wersji elektronicznej, dotyczących ZDW jako jednostki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego WM w celu zamieszczania ich w Biuletynie Informacji Publicznej,
k) prowadzenie przydzielonej ZDW strony internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wyznaczonym zakresem i warunkami dokonywania publikacji,
l) kształtowanie polityki informacyjnej ZDW w porozumieniu z Dyrektorem,
m) organizowanie, przygotowanie konferencji prasowych, zgodnie z potrzebami Zarządu Dróg Wojewódzkich,
n) stały kontakt z przedstawicielami mediów lokalnych
o) udzielanie na bieżąco mediom informacji dotyczących działań ZDW,
p) redagowanie we współpracy z merytorycznymi działami odpowiedzi dla mediów,
q) uczestnictwa w naradach i spotkaniach dotyczących działań realizowanych przez ZDW,
r) przygotowanie uroczystości organizowanych przez ZDW,
s) redagowanie, drukowanie i wysyłanie listów okolicznościowych, zaproszeń, podziękowań, zawiadomień, itp.,
t) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami terenowymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania stanowiska,
u) przestrzeganie tajemnicy służbowej I państwowej,
v) wykonywanie innych poleceń zwierzchników.

4. Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 3700,00 zł. – 4000,00 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b) zatrudnienie na umowę o pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
e) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
f) klauzula informacyjna RODO, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru,
g) formularz zgody dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ZDW na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Organizacyjnych i Informacji Publicznej w terminie do dnia 18.02.2022.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.