Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Specjalista ds. Rozliczeń Księgowych Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 05.03.2021

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pani Beata Bednarz zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 01.03.2021

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Rozliczeń Księgowych

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1. Wymagania niezbędne:
a) studia I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki finansowe, ekonomiczne, z zakresu administracji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sprawdzanie faktur, rachunków i innych dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym przed ich przekazaniem do akceptacji,
b) sporządzanie dokumentów płatniczych, bankowych i kasowych związanych z zapłatą wierzytelności oraz terminowa ich realizacja,
c) wprowadzanie do systemu Finansowo-Księgowego zadekretowanych dowodów księgowych,
d) przyjmowanie i kontrolowanie dowodów obrotu materiałowego, zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu dokumentów,
e) wprowadzanie do komputera danych zawartych w dokumentach obrotu materiałowego w terminie do 9-go po zakończonym miesiącu,
f) comiesięczne uzgodnienia ewidencji analitycznej materiałów z ewidencją finansowo – księgową,
g) dokonywanie comiesięcznie analizy salda rozrachunków zespołu II-go dotyczących należności budżetowych, a w koniecznych przypadkach wystawienie upomnień i wezwań do zapłaty – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h) prowadzenie komputerowej ewidencji ilościowo – wartościowej pozostałych środków trwałych w użytkowaniu,
i) uzgadnianie dwa razy w roku stanów księgowych pozostałych środków trwałych w ewidencji ilościowo-wartościowej oraz poszczególnych magazynów z osobami odpowiedzialnymi za dany majątek,
j) rozliczanie inwentaryzacji materiałów i pozostałych środków trwałych,
k) zastępowanie w razie nieobecności innych pracowników Zespołu Księgowości,
l) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Zespołu Księgowego oraz Głównego Księgowego.

4. Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 3500,00 zł. do 3700,00 zł. plus comiesięczna premia uznaniowa plus dodatek stażowy,
b) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
e) dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Rozliczeń Księgowych w terminie do dnia 23.02.2021.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.