Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury Rowerowej Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 19.07.2022

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany: Pan Krzysztof Drzewniak zamieszkały w Wiatowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 05.07.2022

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury Rowerowej w Wydziale Transportu

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) staż pracy 2 lata,
c) doświadczenie z zakresu opiniowania organizacji ruchu drogowego,
d) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
a) kreatywność, zdolność analitycznego myślenia,
b) umiejętność obsługi systemów Windows/Linux,
c) samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) współuczestnictwo w ustalaniu rocznych i wieloletnich planów z zakresu utrzymania infrastruktury rowerowej,
b) określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie utrzymania infrastruktury rowerowej,
c) udział w przetargach i koordynacja zadań utrzymaniowych dotyczących tras rowerowych i MOR realizowanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich,
d) udział w postępowaniach dotyczących utrzymania liczników rowerzystów,
e) opracowywanie specyfikacji technicznych do projektów dotyczących utrzymania infrastruktury rowerowej,
f) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących tras rowerowych,
g) przeglądy gwarancyjne oraz nadzorowanie prac naprawczych w ramach gwarancji,
h) prowadzenie ewidencji podpisanych umów dzierżawy, decyzji wyłączających grunty z produkcji leśnej oraz rolniczej i decyzji dot. użytkowania wieczystego itp.,
i) prowadzenie spraw wynikających z interwencji użytkowników tras rowerowych,
j) prowadzenie spraw dotyczących zniszczeń powstałych w wyniku aktów wandalizmu, oszacowanie kosztów naprawy, koordynacja z Rejonami,
k) prowadzenie spraw wynikających z wniosków innych podmiotów dotyczących propozycji zmiany oznakowania, korekt przebiegów, wykonania łączników, remontów nawierzchni itp.,
l) prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia objazdów tras rowerowych celem zachowania ciągłości trasy w związku z modernizacjami wałów itp.,
m) prowadzenie spraw dotyczących działań promocyjnych wykonanych odcinków tras rowerowych – koordynacja z Departamentem Turystyki i Sportu UMWM,
n) opracowywanie bieżącej sprawozdawczości oraz prowadzenie danych ewidencyjnych i statystycznych w zakresie powierzonego stanowiska pracy.

4.Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od: 4 100,00 zł. do: 4 400,00 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b) zatrudnienie na umowę o pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
e) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury Rowerowej w Wydziale Transportu w terminie do dnia 04.07.2022.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.