Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Specjalista ds. Uzgodnień i Zezwoleń RDWT Informacja o wynikach naboru

Aktualizacja: 07.03.2023

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: Pani Aleksandra Knapik zamieszkała w Tarnowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

Aktualizacja: 27.02.2023

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Uzgodnień i Zezwoleń w RDW w Tarnowie

Miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa drogowego lub ogólnego,
b) staż pracy min. 2 lata,
c) znajomość ustaw: Ustawa o drogach publicznych, Prawo budowlane, Prawo o ruchu drogowym, Kodeks Postepowania Administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe w zakresie drogownictwa
b) biegła obsługa komputera – system Windows, pakiet „Office”
c) odpowiedzialność i obowiązkowość, rzetelność i sumienność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w formie decyzji administracyjnej (budowa/przebudowa/remont zjazdów, ustawianie rusztowania, wbudowanie urządzeń podziemnych, nadziemnych, sieci, przyłącza),
b) przygotowywanie decyzji na ustalenie warunków zajęcia pasa drogowego w związku z koniecznością usunięcia awarii, jego przywrócenia do stanu poprzedniego oraz ustalenia wysokości opłaty oraz wymierzenie kary pieniężnej za wejście w pas drogowy bez zgody zarządcy drogi w związku z awarią,
c) przygotowanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam,
d) prowadzenie procesu egzekucyjnego w celu usunięcia reklamy posadowionej w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi,
e) opiniowanie lokalizacji reklam w sąsiedztwie pasa drogowego,
f) przeprowadzanie wizji i oględzin w terenie,
g) prowadzenie procesu egzekucyjnego w celu przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego,
h) przygotowanie zezwoleń na lokalizację i przebudowę zjazdów w formie decyzji administracyjnej,
i) przygotowanie zezwoleń na lokalizację i przebudowę w formie decyzji administracyjnej dla obsługi komunikacyjnej zabudowy o charakterze usługowo – handlowym o pow. zabudowy do 500m2, z wyjątkiem zjazdów do stacji paliw, kompleksów zabudowy handlowej wielkopowierzchniowej o powierzchni zabudowy powyżej 500m2,
j) opiniowanie projektów zjazdów dla obsługi komunikacyjnej zabudowy o charakterze usługowo – handlowym o pow. zabudowy do 500m2, z wyjątkiem zjazdów do stacji paliw, kompleksów zabudowy handlowej wielkopowierzchniowej o powierzchni zabudowy powyżej 500m2,
k) ustalanie warunków technicznych na lokalizację urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym,
l) opiniowanie lokalizacji urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w sąsiedztwie pasa drogowego,
m) wydawanie oświadczeń o dysponowaniu działką drogową dla inwestorów zjazdów (w zakresie wydanych decyzji administracyjnych) oraz dla inwestorów urządzeń obcych,
n) ustalanie warunków technicznych remontów zjazdów dla obsługi komunikacyjnej zabudowy o charakterze usługowo – handlowym o pow. zabudowy do 500m2, z wyjątkiem zjazdów do stacji paliw, kompleksów zabudowy handlowej wielkopowierzchniowej o powierzchni zabudowy powyżej 500m2,
o) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, usługowo – handlowej o powierzchni zabudowy do 500m2, obiektów liniowych obcej infrastruktury technicznej, w tym sieci teletechniczne, gazowe, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp. z wyłączeniem stacji paliw,
p) wydawanie oświadczeń o dostępie działek do drogi publicznej,
q) udział w naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w zakresie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 4500,00 zł. do 4700,00 zł + comiesięczna premia uznaniowa+ dodatek stażowy,
b) zatrudnienie na umowę o pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
e) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) klauzula informacyjna RODO, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru,
g) formularz zgody dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ZDW na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

W poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Uzgodnień i Zezwoleń w RDW w Tarnowie w terminie do dnia 23.02.2023.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.