Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Specjalista / St. Specjalista ds. Sieci Tras Rowerowych Nabór nierozstrzygnięty z powodu braku ofert

Aktualizacja: 20.04.2021

Nabór nierozstrzygnięty z powodu braku ofert spełniających wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista / Starszy Specjalista ds. Sieci Tras Rowerowych

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne, profil budowlany, preferowana specjalność drogowa

2. Wymagania dodatkowe:
a) praktyka w projektowaniu dróg kołowych
b) praktyka w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji w zakresie dróg publicznych,
c) prawo jazdy kat. B,
d) znajomość ustawy o drogach publicznych i przepisów związanych z drogami publicznymi w tym prawa budowlanego
e) uprawnienia projektowe do projektowania dróg
f) umiejętność pracy w zespole,
g) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
h) znajomość przepisów w zakresie projektowania dróg i organizacji ruchu
i) znajomość procedury przygotowania inwestycji – wskazana praktyka w pozyskiwaniu pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
j) znajomość procedur zamówień publicznych – wskazana praktyka w przygotowaniu zamówień publicznych w zakresie dokumentacji projektowej,
k) biegła obsługa komputera ( Windows, MS Office ) oraz urządzeń biurowych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kierowanie projektem obejmującym zadanie inwestycyjne, obejmujące m.in. czynny udział w radach technicznych, wizjach terenowych, radach budowy, rozwiązywanie bieżących problemów oraz koordynację wszystkich jednostek Inwestora zaangażowanych w projekt.
b) nadzór nad przebiegiem prac projektowych realizowany poprzez udział w radach technicznych i spotkaniach w terenie, konsultacjach społecznych, kontrolowanie oraz opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej w oparciu o wymogi PFU oraz ustalenia z rad technicznych.
c) odbiór dokumentacji w zakresie rozwiązań technicznych oraz koordynowanie uzyskiwania we właściwych urzędach decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadań w oparciu o dokumentację opracowaną na zlecenie ZDW dla tras rowerowych
d) przygotowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz określenie wymagań dla Wykonawców w zakresie realizacji dokumentacji i robót budowlanych na trasach rowerowych.
e) zlecanie procedury przetargowej na wykonanie zadań dokumentacyjnych i inwestycyjnych dla tras rowerowych

4. Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 3600,00 zł. do 3900,00 zł. plus comiesięczna premia uznaniowa plus dodatek stażowy,
b) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
e) dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

W poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista / Starszy Specjalista ds. Sieci Tras Rowerowych w terminie do dnia 16.04.2021.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.