Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
25.11.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Termomodernizacja dachu w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie”.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-36/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
02.12.2020 r.,godz.: 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy : 237/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 07.12.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Termomodernizacja dachu w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie”.”

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.
WYKONAWCA :Andrzej Stanek, ul. Węgrzynek 78a, 33-395 Chełmiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Andrzej Stanek,

Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków