Drukuj

Ogólny opis procedury

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm..) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości (użytkownik wieczysty, zarządca, dzierżawca) przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek strony (osoby fizycznej bądź prawnej) legitymującej się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd z drogi wojewódzkiej.


1. Wymagane dokumenty do realizacji procedury:


Zjazd indywidualny
- zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie (np. dojazd od pól, dojazd do zabudowy mieszkaniowej).

Pobierz wniosek na zjazd indywidualny DOC (45KB)


Zjazd publiczny
- zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym.

Pobierz wniosek na zjazd publiczny DOC (47KB)


2. Opłaty

82,00 zł - za wydanie zezwolenia (nie dotyczy budownictwa mieszkalnego)

17,00 zł - za pełnomocnictwo (w przypadku występowania w imieniu osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa)

Wymienioną opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Krakowa,
PKO Bank Polski S.A. nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub w kasie Urzędu Miasta Krakowa.


3. Miejsce składania dokumentów

Dla zjazdów indywidualnych i publicznych dla obsługi komunikacyjnej zabudowy o charakterze usługowo handlowej o powierzchni zabudowy do 500 m2:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie,
32-080 Zabierzów, ul. Spokojna 1A
tel. 12 285 51 26

Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2
tel. 12 272 17 88

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach,
Jakubowice 75, 32-123 Proszowice
tel/fax 12 386 38 30

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu,
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
tel. 18 443 43 24

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a
tel/fax 14 621 17 54

Mapa z podziałem na rejony

Dla zjazdów publicznych do terenów zainwestowania związanego z działalnością gospodarczą typu usługowo handlowego generujących znaczny ruch na drodze o powierzchni zabudowy powyżej 500 m2 (w szczególności stacje paliw, kompleksy usługowo handlowe wielofunkcyjne i wielkoobszarowe):

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE,
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,
tel. 12 63 790 00, 12 44 65 843


4. Termin załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).


5. Podstawa prawna


6. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


7. Uwagi i dodatkowe informacje


Przykładowy wykaz załączników określających szczegółowe rozwiązania techniczne dla potrzeb realizacji zjazdu:

Celem otrzymania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością (pasem drogowym) na cele budowlane należy przedłożyć informację z rejestru gruntów dla działki drogowej.