Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

PROCEDURA PROWADZENIA ZADAŃ PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Z ZAKRESU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UŻYTKOWNIKÓW DRÓG NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH REALIZOWANYCH WSPÓLNIE PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ORAZ SAMORZĄDY LOKALNE

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Procedura ustala zasady i tryb postępowania w całym przebiegu procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg na przejściach dla pieszych na sieci dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego realizowanych wspólnie z samorządami lokalnymi od daty złożenia wniosku przez Samorząd, do zakończenia i rozliczenia zadania. Procedura ta zwana będzie w dalszej części Programem.
 2. Stronami współpracy są Województwo Małopolskie oraz samorządy lokalne zwane dalej „Samorządem”. W imieniu Województwa Małopolskiego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
 3. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zwany w dalej ZDW.


E T A P I

§ 2.
ZGŁOSZENIE

 1. Samorząd ubiegający się o umieszczenie w planach Województwa Małopolskiego realizacji inwestycji w ramach programu, składa w ZDW wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 2. Warunkiem objęcia wniosku procedurą umożliwiającą jego uwzględnienie w planach ZDW w danym roku budżetowym, jest złożenie wniosku w terminie do dnia 28 lutego danego roku w którym planowane jest rozpoczęcie zgłoszonej inwestycji. W uzasadnionych przypadkach zgodę na przyjęcie wniosku złożonego po terminie, wyraża Członek Zarządu Województwa Małopolskiego odpowiedzialny za zadania realizowane w trybie niniejszej procedury.
 3. Wniosek winien być kompletny. Wniosek jest kompletny jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  • Formularz wniosku sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury jest wypełniony we wszystkich wierszach i kolumnach, a w szczególności zawiera następujące dane:
   • nazwę i adres Samorządu,
   • lokalizację przejścia dla pieszych objętego wnioskiem z podaniem numeru drogi wojewódzkiej oraz kilometraża,
   • posiadane decyzje administracyjne, informację o dokumentacji oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zadania,
   • udział Samorządu w finansowaniu całości inwestycji określony kwotowo oraz procentowo w wysokości co najmniej 30% kosztów inwestycji w tym rodzaj i wartość rzeczowego /niefinansowanego/ udziału Samorządu /robocizna, sprzęt, materiały, koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub inne koszty poniesione na przygotowanie inwestycji/ powiększającego wartość zadania określoną w kosztorysie inwestorskim lub szacunkowym.
   • wniosek jest podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania w imieniu Samorządu oświadczeń woli i skarbnika/ głównego księgowego budżetu.
 4. ZDW sprawdza każdy wniosek pod względem formalnym. W przypadku spełnienia wymogów określonych w ust. 1, 2 i 3 – ZDW wprowadza wniosek do rejestru zadań na dany rok . W przypadku złożenia wniosku niekompletnego Samorząd jest wzywany do uzupełnienia danych.


E T A P II

§ 3.
PRZYGOTOWANIE

 1. W oparciu o zobiektyzowane kryteria (załącznik nr 3 do procedury) ZDW w terminie do 30 kwietnia dokonuje wyceny wniosków oraz sporządza listę zadań zgłoszonych do realizacji w Programie w danym roku budżetowym i przedkłada ją Członkowi Zarządowi Województwa Małopolskiego, odpowiedzialnemu za zadania realizowane w trybie niniejszej procedury, który dokonuje weryfikacji zgłoszonych zadań pod względem zasadności ich realizacji oraz spełnienia przez Inicjatora wymogów formalnych. Lista zadań konsultowana jest z pozostałymi Członkami Zarządu Województwa Małopolskiego w celu wskazania zadań priorytetowych, możliwych do realizacji w ramach przyznanych na dany rok środków finansowych.
 2. Po dokonanej analizie przez Członków Zarządu Województwa Małopolskiego, ZDW sporządza stosowne projekty Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego o przyjęciu zadań do realizacji w danym roku budżetowym. Pozostałe zadania (nie wybrane do realizacji) będą stanowić listę rezerwową.
 3. Po podjęciu Uchwał, o których mowa w pkt 2 ZDW sporządza umowy według ogólnego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do procedury.
 4. Umowy po zaparafowaniu przez Dyrektora ZDW, radcę prawnego ZDW oraz Skarbnika Województwa Małopolskiego i po zarejestrowaniu w Generalnym Rejestrze Umów i Zleceń Departamentu Budżetu i Finansów UMWM, podpisują upoważnieni Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego oraz upoważnieni przedstawiciele Samorządu. Środki przekazywane przez Samorząd do budżetu Województwa Małopolskiego na sfinansowanie udziału Inicjatora, zwiększają plan finansowy ZDW.


ETAP III REALIZACJA

§ 4
REALIZACJA – ZASADY OGÓLNE

 1. Podpisana umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia procedur przetargowych w celu pozyskania wykonawców zadania, /zgodnie z Prawem zamówień publicznych/.
 2. Uczestnicy Programu finansują inwestycję na warunkach określonych w umowie. Niefinansowy udział w realizacji podlega wycenie rynkowej zatwierdzonej przez ZDW.
 3. ZDW po rozstrzygnięciu przetargu podpisuje umowę z wykonawcą oraz sprawuje nadzór inwestorski. ZDW sprawdza złożone przez wykonawcę faktury i realizuje je zgodnie z umową. ZDW zobowiązany jest do przedstawienia Samorządowi po zakończeniu realizacji zadania, pełnego rozliczenia rzeczowo-finansowego wraz z protokołem odbioru.
 4. Inspektora nadzoru inwestorskiego wyznacza ZDW. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych w ciągu roku budżetowego pozwalających na wprowadzenie kolejnego zadania /zadań/ spośród listy rezerwowej – ZDW przeprowadza ponownie procedurę opisaną w § 3 w celu doprowadzenia do spisania stosownej umowy z Samorządem.

§ 5.
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI ZDW

Do obowiązków ZDW na etapie realizacji z zastrzeżeniem obowiązków określonych w określonych w § 4 należy w szczególności:

 1. sprawdzanie kompletności dokumentacji budowlanej i kosztorysowej przekazanej przez Samorząd,
 2. zatwierdzenie wyceny udziałów niepieniężnych Samorządu,
 3. współpraca z Samorządem przy przekazaniu inwestycji na majątek Województwa Małopolskiego,
 4. wyznaczenie inspektora nadzoru lub inspektora koordynatora dla każdego zadania, w celu sprawowania nadzoru nad wykonawstwem z tytułu administratora drogi,
 5. udział w komisji odbioru robót,
 6. rozliczenie umowy po zakończeniu realizacji zadania.

§ 6.
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI INICJATORA

Do obowiązków Inicjatora na etapie realizacji z zastrzeżeniem obowiązków określonych w §4 należy w szczególności:

 1. przedłożenie do ZDW do zatwierdzenia kosztorysu ofertowego na roboty stanowiące udział rzeczowy Inicjatora w kosztach inwestycji /w przypadku jeśli taki jest sporządzany/,
 2. udział w komisji odbioru robót,
 3. rozliczenie umowy po zakończeniu realizacji zadania,

§ 7.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Małopolskiego może odstąpić od zasad przewidzianych w niniejszej procedurze.