Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA 19.10.2012

Kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego KATEGORII I tylko po drogach wojewódzkich województwa małopolskiego.


Pojazdy nienormatywne zaliczane do KATEGORII I – to pojazdy:

 • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
 • o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t


Wyznaczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego.

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH PO KTÓRYCH MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ POJAZDY O DOPUSZCZALNYM NACISKU POJEDYNCZEJ OSI DO 10T

Zgodnie z § 10  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. „W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych” (Dz. U. z 2012r. poz. 764). warunkiem wyznaczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego jest stan techniczny drogi.
Poniżej „Wykaz odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych na które, ze względu na ich stan techniczny brak jest możliwości uzyskania Zezwolenia Kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego”


OGRANICZENIA W RUCHU DLA POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

MAPA ZAKAZU PORUSZANIA SIĘ POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

Niezależnie od powyższego wykazu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kraków informuje, iż może odmówić wydania Zezwolenia Kat. I na odcinek drogi, który nie jest wymieniony w powyższym wykazie, gdy zaistniały okoliczności uniemożliwiające wydanie Zezwolenia Kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego na wnioskowanej trasie.


UWAGA!

Posiadanie Zezwolenie Kat. I NIE ZWALNIA kierującego pojazdem z obowiązku stosowania się do oznakowania pionowego i poziomego drogi.


Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Przewidujący przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przed planowanym przejazdem składa wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony co najmniej na 8 dni roboczych przed planowanym przejazdem.

Do wniosku należy załączyć:


Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego należy złożyć za pośrednictwem poczty, bezpośrednio do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie lub przesłać faksem pod nr (12) 44-65-702.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,
tel. (12) 44-65-700, fax (12) 44-65-702
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opłaty:

 1. Opłata skarbowa: Wnioski i zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej.
 2. Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się jako iloczyn liczby wypisów (wypis wydawany jest osobno dla każdego pojazdu objętego zezwoleniem) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w I kategorii.
  • dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca: 50,00 PLN;
  • dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy: 100,00 PLN;
  • dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy: 200,00 PLN;
 3. Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

KONTO: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
32 1020 2892 0000 5802 0667 3281


Rozpoznanie wniosku:

Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Treść i forma zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r. poz. 764).

ZEZWOLENIE KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub Wnioskodawca może odebrać je osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich (art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA).


Tryb odwoławczy:

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Zarządu Województwa Małopolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.


Podstawa prawna:

 • art. 2, ust. 35a, art. 64, art. 64a, art. 64e, art. 64f, art. 64g, art. 64h, art. 64i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r., poz. 764);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 201r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r., poz. 629);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r., poz. 366);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późniejszymi zmianami)